Otse sisu juurde Lülita kõrgkontrastsust Ligipääsetavus

Juhtõpetaja René Keldo  
rene.keldo@muba.edu.ee

Õpetajad
Õppekava
Kandideerimisavaldus
Vastuvõtunõuded

Rütmimuusika osakond avati estraadiosakonna nime all 1977. aastal endises G. Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis. Idee autor ja innukas eestvedaja oli Uno Naissoo, kelle mälestuseks toimub iga-aastane noorte heliloojate konkurss.

Osakond on aegade jooksul mitu korda nime vahetanud, kuid eesmärgiks on alati professionaalse rütmimuusika hariduse andmine. Täna jaguneb osakond neljaks – rütmimuusika laulmine, rütmimuusika pillid, helindamine ja maailmamuusika.

Aastal 2002 loodi Eesti esimene helinduse õppekava eesmärgiga valmistada õpilasi ette tööks nii stuudios kui ka live-kontserdil. MUBA on täna parim võimalik õpikeskkond nii tehnika kui ka tehniliste lahenduste poolest, sest igal õppijal on võimalik arendada oma oskusi parimates tingimustes oma ala tippude juhendamisel.

Erialastele ainetele lisaks sisaldab õppekava nii muusikateoreetilisi kui ka üldkultuurilist maailmapilti avardavaid õppeaineid, et mõista muusika maailma. Samuti saadakse baasteadmised valgustamisest, videosalvestamisest ja järeltöötlusest.

Praktiliste oskuste arendamiseks on õppetöö tihedalt lõimitud kooli teiste osakondadega (nii rütmimuusika kui ka klassika suunal). Osakonnal on mitmeid koostööpartnereid ja praktikabaase väljaspool kooli (etendusasutused, festivalid, helindusteenust pakkuvad firmad jne).Tänu laiapõhjalisele haridusele on tänased vilistlased hinnatud spetsialistid erialasel tööl (Eesti Rahvusringhääling, Eesti Kontsert, Rahvusooper Estonia, RGB Baltic Ltd jt), nii mõnedki on jätkanud õpinguid valitud erialal (nt Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias helirežii erialal).

Õpetajad:

Rene Keldo
Sten Paul Sternhof 
Andres Olema 
Ants Andreas
Siim Hiob
Johannes Lõhmus
Madis Kirkmann

Õppida on võimalik:

 • kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil (õppeaeg 4 aastat; keskharidus omandatakse samaaegselt meie koolis) (õppekava)
 • kutseõpe (õppeaeg 3 aastat, keskharidus on eelnevalt omandatud)(õppekava ja tunnijaotusplaan)
  Tunnijaotusplaanid on näidised ja võivad muutuda!

Helindaja erialale kandideerimiseks:

 1. esitada kandideerimisavaldus ning vajalikud dokumendid, sh motivatsioonikiri;
 2. läbida solfedžo eelkatse;
 3. sooritada vastuvõtukatse solfedžos;
 4. juhul kui sisseastuja emakeel ei ole eesti keel ja ta ei ole eelnevat haridust omandanud eesti õppekeelega koolis, sooritada täiendavalt eesti keele test;
 5. sooritada vastuvõtukatse erialas (vt vastuvõtunõuded).

Esita kandideerimisavaldus siin:

Vastuvõtukatsetele registreerimine kuni 08.04.2024.

Kandideerimisavaldus

Vastuvõtunõuded

Helindajal peab olema hea muusikaline kuulmine ja soovitavalt ühel instrumendil mängimise oskus vähemalt algtasemel.

Erialakatse koosneb avaldusega koos saadetud motivatsioonikirjast ja portfooliost ning vestlusest.

 • Motivatsioonikiri sisaldab järgnevat:
  • enesetutvustus
  • haridustee, sh muusikaline haridus
  • varasem kokkupuude helindusega
  • miks just see kool, mida ootad sellelt koolilt ja erialalt
  • kelleks tahad saada, kuidas aitab MUBA eesmärgini jõuda
 • Portfoolio – rõõmuga ootame näiteid salvestustest koos lühikese salvestusprotsessi kirjeldusega. See tuleb kasuks, ent pole määrav – me ei eelda kandidaatidelt kokkupuudet helindamisega suures mahus, kuna meie erialal puudub õpe eelnevas kooliastmes.
 • Vestlus – esitame küsimusi, et hinnata kandidaadi tehnilist taiplikkust, meenutame veidi koolis õpitud reaalaineid, kompame üldkultuurilisi teadmisi ja mõistagi isikuomadusi.