Otse sisu juurde Lülita kõrgkontrastsust Ligipääsetavus

Juhtõpetaja René Keldo  
rene.keldo@muba.edu.ee

Õppekava
Vastuvõtunõuded

Helinduse osakond valmistab õpilasi ette tööks nii stuudios kui ka live-kontserdil. Lisaks erialastele ainetele on õppekavas üldmuusikalised ained (sh solfedžo, harmoonia, muusikaajalugu), valikainetena valgustamise ning filmi ja video alused.
MUBA on kõhklusteta parim võimalik õpikeskkond – nii tehnika kui ka tehnilised lahendused on välja töötatud koostöös oma ala tippudega. Naeratus ei lahku teie näolt ei stuudios salvestades ega saalis live’i helindades. 
Praktiliste oskuste arendamiseks on õppetöö tihedalt lõimitud kooli teiste osakondadega (nii rütmimuusika kui ka klassika suunal). Samuti on osakonnal hulgaliselt koostööpartnereid ja praktikabaase väljaspool kooli (etendusasutused, festivalid, helindusteenust pakkuvad firmad jne).
Helindaja eriala õpetajad on René Keldo, Sten Paul Sternhof,  Andres Olema, Ants Andreas, Siim Hiob. Tänu laiapõhjalisele haridusele on tänased vilistlased hinnatud spetsialistid erialasel tööl (Eesti Rahvusringhääling, Eesti Kontsert, Rahvusooper Estonia, RGB Baltic Ltd jt), nii mõnedki on jätkanud õpinguid valitud erialal (nt Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias helirežii erialal).

Õppida on võimalik:

 • kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil (õppeaeg 4 aastat; keskharidus omandatakse samaaegselt meie koolis) (õppekava)
 • kutseõpe (õppeaeg 3 aastat, keskharidus on eelnevalt omandatud või omandatakse mõnes teises gümnaasiumis)(õppekava ja tunnijaotusplaan)
  Tunnijaotusplaanid on näidised ja võivad muutuda!

Helindaja erialale kandideerimiseks:

 1. esitada kandideerimisavaldus ning vajalikud dokumendid, sh motivatsioonikiri;
 2. läbida solfedžo eelkatse;
 3. sooritada vastuvõtukatse solfedžos;
 4. juhul kui sisseastuja emakeel ei ole eesti keel ja ta ei ole eelnevat haridust omandanud eesti õppekeelega koolis, sooritada täiendavalt eesti keele test;
 5. sooritada vastuvõtukatse erialas (vt vastuvõtunõuded).

Esita kandideerimisavaldus siin:

2023/2024 õppeaasta vastuvõtt on lõppenud.

Vastuvõtunõuded

Helindajal peab olema hea muusikaline kuulmine ja soovitavalt ühel instrumendil mängimise oskus vähemalt algtasemel.

Erialakatse koosneb avaldusega koos saadetud motivatsioonikirjast ja portfooliost ning vestlusest.

 • Motivatsioonikiri sisaldab järgnevat:
  • enesetutvustus
  • haridustee, sh muusikaline haridus
  • varasem kokkupuude helindusega
  • miks just see kool, mida ootad sellelt koolilt ja erialalt
  • kelleks tahad saada, kuidas aitab MUBA eesmärgini jõuda
 • Portfoolio – rõõmuga ootame näiteid salvestustest koos lühikese salvestusprotsessi kirjeldusega. See tuleb kasuks, ent pole määrav – me ei eelda kandidaatidelt kokkupuudet helindamisega suures mahus, kuna meie erialal puudub õpe eelnevas kooliastmes.
 • Vestlus – esitame küsimusi, et hinnata kandidaadi tehnilist taiplikkust, meenutame veidi koolis õpitud reaalaineid, kompame üldkultuurilisi teadmisi ja mõistagi isikuomadusi.