Otse sisu juurde Lülita kõrgkontrastsust Ligipääsetavus

Juhtõpetaja Sandra Kalmann
sandra.kalmann@muba.edu.ee

Õpetajad
Õppekavad
Kandideerimisavaldus
Vastuvõtunõuded

Osakonnas saab õppida nii kutse- kui ka gümnaasiumiõppes. Õppida saab muusikateooria, muusikakultuuri, kompositsiooni ja heliloomingu erialal. 

Õpetajad

Muusikateooria ja muusikakultuuri eriala:
Sandra Kalmann
Äli-Ann Klooren
Maia Lilje
Raili Sule
Kompositsioon ja heliloomingu eriala:
Tauno Aints
Tatjana Kozlova-Johannes

Õppida on võimalik:

Muusikateoreetilistele erialadele kandideerimiseks:

 1. esitada kandideerimisavaldus ning vajalikud dokumendid;
 2. sooritada vastuvõtukatse erialas (vt vastuvõtunõuded);
 3. sooritada vastuvõtukatse solfedžos (põhikool ja gümnaasium, kutseõpe);
 4. muusikateooria ja komponisti kutseõppe õppekaval sooritada vastuvõtukatse klaveris;
 5. juhul kui sisseastuja emakeel ei ole eesti keel ja ta ei ole eelnevat haridust omandanud eesti õppekeelega koolis, sooritada täiendavalt eesti keele eksam.

Esita kandideerimisavaldus siin:

Kandideerimine 2024/25 õa on lõppenud.

Vastuvõtunõuded

Gümnaasiumiõpe:

Komponisti ehk heliloomingu eriala (alates 9. klassist):
Sisseastuja esitab  kaks omaloomingulist erineva iseloomuga muusikapala, ühe pala pikkus 1–3 min. Esitatud teosed peavad olema noteeritud (v.a kui tegemist on elektroonilise teosega) ning ette mängitud kas autori enda poolt või salvestatud (sobivad formaadid mp3, audio, MIDI jt). Palad võivad olla kirjutatud klassikalistele instrumentidele (klaver, kitarr, viiul, flööt jt), häälele või elektroonikale.
Toimub ka vestlus, mille peamine eesmärk on uurida õpilase loomingulist mõtlemist, silmaringi, eelnevat muusikalist kogemust.

Muusikakultuuri eriala (vastuvõtt toimub alates 10. klassi):
Muusikakultuuri erialale astujale toimub katse kahes osas: kirjaliku ülesande ja motivatsioonivestlusena.
Kirjalik ülesanne tuleb sooritada  kohapeal kindla aja jooksul etteantud videonäidete põhjal. Valida üks näide ja selle kohta kirjutada lühike arvustus/mulje. Lubatud on kasutada lisamaterjale (raamatuid, internetti jm), eeldusel, et kõikidele kasutatud materjalidele on viidatud kirjatöö lõpus. Tööd võib kirjutada arvutis või käsitsi. Kirjatöö pikkus on kuni üks A4 arvutikirja (Times New Roman, 12 kirjasuurus), käsitsi kirjutades kuni kaks A4 teksti.
Teise osa vastuvõtukatsest moodustab individuaalne motivatsioonivestlus. Peamiselt arutletakse õpilase kirjutatu üle ja õpisoovist valitud erialal. Veel võidakse õpilasele esitada küsimusi muusikast, ajastutest ja heliloojatest, aga ka senisest muusika kuulamise kogemusest, kontserdi- ja näitusekülastustest, loetud raamatutest jms. Teemad on väga üldised ja arvestavad sisseastuva õpilase senist õpitaset (klassi). Soovi korral võib kandidaat esineda katsel ka pillimänguga (esitada võib noodistatud teost või improvisatsiooni, popmuusikatöötlust jne) ja oma esitatavast teosest rääkida.

Kutseõpe:

Muusikateooria eriala:

 1. Kirjalik osa – kirjutada muusikaline essee (2–3 lk)
 2. Kuulamistest – salvestuste põhjal tuleb määrata teose autor või ajastu, žanr ja esituskoosseis.
  Kuulamistest toimub koos kompositsiooni eriala sisseastujatega.
 3. Suuline osa – vesteldakse üldkultuurilise silmaringi ning õpimotivatsiooni ja -eesmärkide väljaselgitamise eesmärgil ning kontrollitakse algteadmisi muusikaajaloost:
  • sisseastuja oskab iseloomustada järgmisi stiile:
   renessanss, barokk, klassitsism, romantism ja teab nimetada XX sajandi tuntumaid heliloojaid.
  • teab olulisi žanre:
   fuuga, ooper, oratoorium, sümfoonia, sonaat, kvartett, kontsert.
  • tunneb tähtsamaid eesti heliloojaid, olulisi eesti nüüdismuusika festivale, muusikakollektiive ja interpreete (tuntud dirigendid, pianistid, ansamblid jne).

Kompositsiooni eriala:

 1. Vestlus õpilaskandidaadiga tema loomingulisuse ja isikuomaduste väljaselgitamiseks (õpilaskandidaadil on soovitav esitada varasemad loomingulised katsetused).
 2. Kuulamistest – salvestuste põhjal tuleb määrata teose autor või ajastu, žanr ja esituskoosseis.
  Kuulamistest toimub koos muusikateooria eriala sisseastujatega.
 3. Suuline osa – kontrollitakse algteadmisi muusikaajaloost.
  • sisseastuja oskab iseloomustada järgmisi stiile:
   renessanss, barokk, klassitsism, romantism ja teab nimetada XX sajandi tuntumaid heliloojaid.
  • teab olulisi žanre:
   fuuga, ooper, oratoorium, sümfoonia, sonaat, kvartett, kontsert.
  • tunneb olulisi eesti nüüdismuusika festivale, eesti tähtsamaid heliloojaid, muusikakollektiive ja interpreete (tuntud dirigendid, pianistid, ansamblid jne)

Klaverikatse – esitada kaks teost, millest üks on soovitavalt polüfooniline. Kava esitatakse peast. 
Kui eelnevalt õpitud eriala ei sisaldanud üldklaveriõpinguid või pole õpilane õppinud klaverit mõnel muul põhjusel, on lubatud klaveri asemel sooritada katse teisel pillil (kitarr, kromaatiline kannel, akordion, harf, klavessiin, orel, häälestatavad löökpillid (marimba, vibrafon). Nõuded repertuaarile on samad, mis klaverikatsel.

Üldettevalmistav eriala (vastuvõtt toimub 5.–8. klassi)

 • esitada klaveril peast kolm erineva karakteri ja erinevatest ajastutest pärinevat teost, neist üks etüüd;
 • üks helistik vabal valikul (heliredel, lühike kolmkõla, akordid, kromaatiline heliredel, kadents)

Hindamine:

 • Vastuvõtueksamit hindab vastava eriala õpetajatest moodustatud erialakomisjon
 • Katsetel hinnatakse sisseastuja huvi õpitava eriala vastu, muusikalist ja kultuurilist silmaringi, muusika ja kirjanduse tundmist
 • Hinnatakse viiepallisüsteemis
 • Vastuvõtukomisjon teeb otsused hindamisel saadud tulemuste alusel
 • Õpilaskandidaatidest moodustuvad eraldi pingeread õpekavade ja erialade kaupa
 • Vastuvõtukatsete komisjoni otsus on lõplik.