Otse sisu juurde Lülita kõrgkontrastsust Ligipääsetavus

Juhtõpetaja: Rene Sepalaan
rene.sepalaan@muba.edu.ee

Õpetajad
Õppekavad
Kandideerimisavaldus
Vastuvõtunõuded

Puhk- ja löökpillide osakonnas saab õppida järgnevaid puhkpille: flööt, oboe, klarnet, fagott, saksofon, metsasarv, trompet, tromboon, eufoonium, tuuba, plokkflööt, barokkflööt ja klassikalisi löökpille (marimba, ksülofon, timpanid, trummikomplekt jne)
Lisaks erialale saavad noored mängijad algteadmisi pillimängu metoodikast, puhkpillimuusika ajaloost ja puhkpillide hooldusest. Mänguoskusi arendatakse erialatundides, ansamblitundides, sümfoonia- ja puhkpilliorkestris ja bigbändis. 
Õpilasel on võimalus ka osaleda erinevates rahvusvahelistes projektides: käia Erasmus+ programmide raames välismaal end täiendamas. Õpilane saab laiapõhjalise muusikalise hariduse õpingute jätkamiseks Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias või muusikaõppeasutustes välismaal. Samuti on võimalus siirduda otse tööturule.

Puhk- ja löökpilli erialasid õpetavad:


Flööt: Tarmo Johannes, Peeter Malkov, Mihkel Peäske, Raivo Peäske ja Mari-Liis Vind
Oboe: Aleksander Hännikäinen ja Reet Käärik
Klarnet: Kerit Ilves, Vello Sakkos ja Vahur Vurm
Fagott: Peeter Sarapuu, Rene Sepalaan ja Tarmo Velmet
Saksofon: Olavi Kasemaa ja Lauri Sepp
Metsasarv: Kalle Koppel
Trompet: Neeme Ots ja Indrek Vau
Tromboon: Andres Kontus ja Toomas Vana
Plokkflööt: Reet Sukk, Taavi-Mats Utt
Barokkflööt: Reet Sukk
Löökpillid: Tiit Joamets, Kristjan Mäeots ja Rein Roos

Kontsertmeistrid: Tiiu Maasing, Dede NoodlaMeeli Ots, Jana Peäske,
Reet Ruubel, Ralf Taal ja Riina Tamm

Õppida on võimalik:

Puhk- ja löökpillide erialale kandideerimiseks tuleb:

 • esitada kandideerimisavaldus ning vajalikud dokumendid hiljemalt;
 • sooritada vastuvõtukatse erialas (vt vastuvõtunõuded);
 • sooritada vastuvõtukatse solfedžos;
 • juhul kui sisseastuja emakeel ei ole eesti keel ja ta ei ole eelnevat haridust omandanud eesti õppekeelega koolis, sooritada täiendavalt eesti keele test;
 • motivatsiooni/perevestlusel saadakse ülevaade ootustest koolile ning kandidaadi sobivusest koolis õppimiseks. Hinnatakse motivatsiooni ja valmisolekut omandamaks valitud eriala oskus professionaalsel tasemel.

Esita kandideerimisavaldus siin:

Kandideerimine 2024/25 õa on lõppenud.

Vastuvõtunõuded

Kava esitatakse peast, etüüdid võib mängida noodist.

Puhkpillid:

2.–5 klass: kaks etüüdi ja kaks erineva karakteriga pala, mis kõige paremini iseloomustavad sisseastuja tehnilisi ja muusikalisi võimeid; kaks heliredelit (vabalt valitud helistikud).
6.9. klass: kaks etüüdi ja kaks erineva karakteriga pala, mis kõige paremini iseloomustavad sisseastuja tehnilisi ja muusikalisi võimeid; neli heliredelit (vabalt valitud helistikud).
Gümnaasium ja kutseõppe põhiõpe: suurvorm või selle osa/osad; karakterpala; kaks etüüdi; kolm paari heliredeleid (vabalt valitud helistikud).
Eelõpe: kaks erineva karakteriga pala

Soovitav on varakult enne sisseastumiseksameid võtta kontakti selle eriala õpetajaga, et selgitada välja õpilase muusikalisi ja füüsilisi eeldusi antud erialal.

Löökpillid:

2.-4 klass ja eelõpe: esitada sisseastujale jõukohane pala ksülofonil, marimbal, kellamängul või vibrafonil, saatega või ilma. Eelneva kogemuse puudumisel pala klaveril; esitada etüüd väikesel trummil (soovituslikult M. Petersi, C.L. Wilcoxoni või M. Houllifi kogumikest).
5.-9. klass: kaks erineva karakteriga pala ksülofonil, marimbal, kellamängul või vibrafonil – vähemalt üks neist klaveri või mõne muu instrumendi saatega; kaks etüüdi väikesel trummil (soovituslikult M. Petersi, C.L.Wilcoxoni või M. Houllifi kogumikest); esitada ksülofonil või marimbal kaks heliredelit (mažoor ja harmooniline minoor) kahe oktavi ulatuses (soovituslikult üksiklöökide ja vahelduvate kätega).
Gümnaasium ja kutseõppe põhiõpe:  kaks erineva karakteriga pala või suurvormi osa/osad ksülofonil, marimbal, kellamängul või vibrafonil – vähemalt üks neist klaveri või mõne muu instrumendi saatega. Üks paladest võib olla ka multi perkussioonil ja/või soolo; kolm etüüdi väikesel trummil (soovituslikult M. Petersi, C.L.Wilcoxoni või M. Houllifi kogumikest: esitada ksülofonil või marimbal kaks heliredelit (vabalt valitud helistikud) kahe oktaavi ulatuses üksiklöökide ja vahelduvate kätega ning legatos (tremolo).

Soovitav on varakult enne sisseastumiseksameid võtta kontakti löökpilli õpetajaga, et selgitada välja sisseastuja muusikalised ja füüsilised eeldused õppimiseks löökpilli erialal.

Plokkflööt:

2.-4. klass: kava esitada peast. Kaks erineva iseloomuga pala enda valikul.
5.-9. klass (k.a. eelõpe): kava tuleb esitada peast vähemalt 50% ulatuses.
Vähemalt kaks erineva iseloomuga pala, millest üks on mängitud c-pillil ja üks f-pillil. Üks teos peab olema 18. sajandi või varasema perioodi plokkflöödi originaalrepertuaarist.
10. klass ja kutseõppe põhiõpe: kava tuleb esitada peast vähemalt 50% ulatuses.
Vähemalt kaks erineva iseloomuga teost (erinevatelt heliloojatelt) kogupikkusega vähemalt 8 minutit, millest üks on mängitud c-pillil ja üks f-pillil. Üks teos peab olema 18. sajandi või varasema perioodi plokkflöödi originaalrepertuaarist.

Barokkflööt:

Kutseõpe (k.a. eelõpe): vähemalt kaks erineva iseloomuga teost (erinevatelt heliloojatelt) kogupikkusega vähemalt 8 minutit.
Barokkflööti õppida soovival õpilaskandidaadil, kellel ei ole varasemat barokkflöödi mängimise kogemust, tuleb esitada seni õpitud instrumendil kaks erineva karakteriga pala, millest vähemalt üks peaks olema 18. sajandi heliloojalt.

Motivatsioonivestlusel räägime teemadel:

 • Millises muusikakoolis ja kui kaua oled oma pilli õppinud?
 • Kas soovid tulla õppima eelõppesse või põhiõppesse?
 • Põhiõppe korral – kavatsed MUBAs õppida gümnaasiumi aineid?
 • Miks sa soovid meie kooli õppima tulla?
 • Kirjeldada tuleb oma erialaga seotud tulevikuplaane.

Hindamine

 • Vastuvõtueksamit hindab vastava eriala õpetajatest moodustatud erialakomisjon.
 • Katsetel hinnatakse sisseastuja muusikalist kuulmist, tehnilist taset, pillitooni kvaliteeti, intonatsiooni (teatud pillidel), rütmitunnet, musikaalsust, lavalist olekut.
 • Hinnatakse viiepallisüsteemis.
 • Vastuvõtukomisjon teeb otsused hindamisel saadud tulemuste alusel.
 • Vastuvõtu katsete komisjoni otsus on lõplik.