Otse sisu juurde Lülita kõrgkontrastsust Ligipääsetavus

Juhtõpetaja: Lauri Sepp
lauri.sepp@muba.edu.ee

Õpetajad
Õppekavad
Vastuvõtunõuded

Puhk- ja löökpillide osakonnas saab õppida järgnevaid puhkpille: flööt, oboe, klarnet, fagott, saksofon, metsasarv, trompet, tromboon, eufoonium, tuuba, plokkflööt, barokkflööt ja klassikalisi löökpille (marimba, ksülofon, timpanid, trummikomplekt jne)
Lisaks erialale saavad noored mängijad algteadmisi pillimängu metoodikast, puhkpillimuusika ajaloost ja puhkpillide hooldusest. Mänguoskusi arendatakse erialatundides, ansamblitundides, sümfoonia- ja puhkpilliorkestris ja bigbändis. 
Õpilasel on võimalus ka osaleda erinevates rahvusvahelistes projektides: käia Erasmus+ programmide raames välismaal end täiendamas. Õpilane saab laiapõhjalise muusikalise hariduse õpingute jätkamiseks Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias või muusikaõppeasutustes välismaal. Samuti on võimalus siirduda otse tööturule.

Puhk- ja löökpilli erialasid õpetavad:


Flööt Tarmo Johannes, Peeter Malkov, Mihkel Peäske ja Mari-Liis Vind
Oboe Aleksander Hännikäinen ja Reet Käärik
Klarnet Kerit Ilves, Vello Sakkos ja Vahur Vurm
Fagott Peeter Sarapuu, Rene Sepalaan ja Tarmo Velmet
Saksofon Olavi Kasemaa ja Lauri Sepp
Metsasarv Kalle Koppel
Trompet Aavo Ots, Neeme Ots ja Indrek Vau
Tromboon Andres Kontus ja Toomas Vana
Plokkflööt Reet Sukk, Taavi-Mats Utt
Barokkflööt Reet Sukk
Löökpillid Tiit Joamets, Kristjan Mäeots ja Rein Roos

Kontsertmeistrid: Tiiu Maasing, Dede NoodlaMeeli Ots, Jana Peäske,
Reet Ruubel, Ralf Taal ja Riina Tamm

Õppida on võimalik:

 • põhikooli 1.–9. klass (õppekava ja tunnijaotusplaan)
 • gümnaasium (õppekava ja tunnijaotusplaan)
 • kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil (õppeaeg 4 aastat; keskharidus omandatakse samaaegselt MUBA-s) (õppekava ja tunnijaotusplaan)
 • kutseõpe (õppeaeg 3 aastat, keskharidus on eelnevalt omandatud või omandatakse mõnes teises gümnaasiumis)(õppekava ja tunnijaotusplaan)
 • eelõpe kuni 2a (õpilane õpib samal ajal põhikooli 8.–9. klassis või gümnaasiumis; ettevalmistus põhiõppesse astumiseks) (tunnijaotusplaan)
  Tunnijaotusplaanid on näidised ja võivad muutuda!

Puhk- ja löökpillide erialale kandideerimiseks tuleb:

 • esitada kandideerimisavaldus ning vajalikud dokumendid hiljemalt;
 • sooritada vastuvõtukatse erialas (vt vastuvõtunõuded);
 • sooritada vastuvõtukatse solfedžos;
 • juhul kui sisseastuja emakeel ei ole eesti keel ja ta ei ole eelnevat haridust omandanud eesti õppekeelega koolis, sooritada täiendavalt eesti keele test
 • motivatsioonivestlus sisseastuva õpilasega.

Esita kandideerimisavaldus siin:

2023/2024 õppeaasta vastuvõtt on lõppenud.

Vastuvõtunõuded

Põhikool ja gümnaasium:

2.–5 klass: esitada 4 teost: 2 etüüdi ja 2 erineva karakteriga pala, mis kõige paremini iseloomustavad sisseastuja tehnilisi ja muusikalisi võimeid. Lisaks peab sisseastuja olema valmis esitama 2 heliredelit (tema poolt vabalt valitud helistikud);
6.9. klass: esitada 4 teost: 2 etüüdi ja 2 erineva karakteriga pala, mis kõige paremini iseloomustavad sisseastuja tehnilisi ja muusikalisi võimeid. Lisaks peab sisseastuja olema valmis esitama 4 heliredelit (tema poolt vabalt valitud helistikud);
10. klass esitada: suurvorm või selle osa/osad (peast), 2 erineva karakteriga pala (peast), neist üks soovitavalt soolo, 3 etüüdi, neist 1 peast

Soovitav on varakult enne sisseastumiseksameid võtta kontakti selle eriala õpetajaga, et selgitada välja õpilase muusikalisi ja füüsilisi eeldusi antud erialal.

Kutseõpe

Puhkpillide erialad 
Põhiõpe: kaks erineva karakteriga pala,1 etüüd, heliredelid kuni 3 võtmemärgini
Eelõpe: kaks erineva karakteriga pala

Plokk- ja barokkflööt: vähemalt kaks erineva iseloomuga teost (erinevatelt heliloojatelt, võimalusel ka erinevast ajastust/erinevalt maalt) kogupikkusega vähemalt 8 minutit

NB! Barokkflöödi erialale võtame vastu ka flöödimängijaid, kellel ei ole barokkflöödi mängimise kogemust. Sel juhul tuleb samuti esitada oma instrumendil kaks erineva karakteriga pala, millest vähemalt üks peaks olema 18. sajandi heliloojalt.

Löökpillid (põhiõpe ja eelõpe): pala ksülofonil, marimbal või kellamängul (saatega või ilma), etüüd väikesel trummil või kaks pala suvalisel instrumendil (klaver, kitarr, mandoliin, viiul, flööt jne).

Motivatsioonivestlusel räägime teemadel:

 • Millises muusikakoolis ja kui kaua oled oma pilli õppinud?
 • Kas soovid tulla õppima eelõppesse või põhiõppesse?
 • Põhiõppe korral – kavatsed MUBAs õppida gümnaasiumi aineid?
 • Miks sa soovid meie kooli õppima tulla?
 • Kirjeldada tuleb oma erialaga seotud tulevikuplaane.

Hindamine

 • Vastuvõtueksamit hindab vastava eriala õpetajatest moodustatud erialakomisjon.
 • Katsetel hinnatakse sisseastuja muusikalist kuulmist, tehnilist taset, pillitooni kvaliteeti, intonatsiooni (teatud pillidel), rütmitunnet, musikaalsust, lavalist olekut.
 • Hinnatakse viiepallisüsteemis.
 • Vastuvõtukomisjon teeb otsused hindamisel saadud tulemuste alusel.
 • Vastuvõtu katsete komisjoni otsus on lõplik.