Otse sisu juurde Lülita kõrgkontrastsust Ligipääsetavus

Koordinaator Eva Punder
eva.punder@muba.edu.ee

Õppetöö toimub neljapäeviti ja individuaaltunnid kokkuleppel õpetajaga. 

Õppekava avati 2017/ 2018. õppeaastal ning õppimise eelduseks on keskhariduse ja interpreedi 4. taseme kutseõppe või sellele vastavate pädevuste olemasolu. 5. taseme õpe sobib nii keskastme muusikakooli lõpetanud noortele kui ka muusikaringi või huvikooli õpetajatele, kellel on soov omandada esmased instrumendi- või lauluõpetuse teadmised ning täiendada oma interpretatsioonialaseid oskusi, et asuda tööle pilli- või lauluõppe juhendajana. Samuti sobib eriala, kui on soov jätkata interpretatsioonipedagoogika valdkonnas kõrgkoolis või kes soovivad arendada end pedagoogiliste teadmiste ja pillimänguoskuste osas. Õpe on koondatud tervikuks, mis hõlmab erialaõpet ja juhendamise praktikat ning teooriat.
Õppekavale võivad õppima asuda ka laulueriala õpilased.

Õppekava
Tunnijaotusplaan

Jätkuõpe on 1-aastane õpe, mis koosneb järgnevatest moodulitest:

  • Interpretatsioon: eriala, 2 individuaaltundi nädalas.
  • Pilli- või lauluõppe juhendamine – metoodilised rühmaained ja individuaalsed pedagoogilise praktika tunnid. Lisaks vaatluspraktika teiste pedagoogilist tööd jälgides ning pedagoogilise repertuaari mängimine ja analüüs.
  • Karjääri planeerimine ja ettevõtlus käsitleb eeskätt muusika mänedžmendi, suhtlemise ja projektijuhtimise teemasid.
  • Valikaineid saab valida teiste erialade õppekavade juurest vastavalt oma soovile.

Nii vastuvõtul kui ka lõpetamise planeerimisel lähtume õpilase eripärast ja huvidest. Õppekava annab hea põhja õpingute jätkamiseks kõrgkoolis interpretatsioonipedagoogika valdkonnas. Samas võimaldab jätkuõpe haridustaset tõsta ka neil muusika- või huvikoolide õpetajatel, kes õpetavad oma põhipillile lisaks teist pilli, mille mänguoskuse on nad omandanud hobi korras või töö käigus. Õppekava läbimist kinnitav dokument avardab võimalusi tööturul.

Esita kandideerimisavaldus siin:

Registreerumine algab 02.03.2024.

Kandideerimisavaldus

Vastuvõtukatse koosneb kolmest osast:

  • I osa – videosalvestada kahe erineva karakteriga teose esitamine oma erialapillil või lauldes (keelpillide, klahvpillide, akordioni erialal üks teos valikus polüfooniline) – max. 10 minutit
  • II osa – motivatsioonikiri selgitusega, miks soovid õppida antud eriala. Lisada lingid sisseastumisavalduse juurde
  • III osa – vestlus kandidaadiga