Otse sisu juurde Lülita kõrgkontrastsust Ligipääsetavus

Juhtõpetaja Ingrid Kõrvits
ingrid.korvits@muba.edu.ee

Õpetajad
Õppekavad
Kandideerimisavaldus
Vastuvõtunõuded

Koorijuhi haridus on laiapõhjaline ja mitmekülgne, eriala mitmetahulisus võimaldab töötada koorijuhina, üldhariduskooli muusikaõpetajana, muusikakooli solfedžo ja harmoonia õpetajana, organisti, pianisti või kontsertmeistrina, kutselise koori lauljana jne. Kooridirigeerimise õpe pakub vajalikke oskusi praktilisest dirigeerimisest, kooritöö metoodikast, häälehoiust ja hääleseadest, pillimängust ja vanematel kursustel ka orkestridirigeerimisest, võimaldab osaleda lauljana MUBA neidude- ja segakooris ning praktiseerida dirigeerimist kõigi MUBA kooride juures (mudilaskoor, poistekoor, lastekoor, neidudekoor, segakoor), samuti sooritada lõpueksam MUBA kooridega.
Koorijuhi elukutse on mitmekülgne ja kombineeritud amet. Koorijuht on kollektiivi vaimne ja muusikaline liider, vaimsuse kandja. 

Õpetajad

Ingrid Kõrvits 
Janne Fridolin
Hirvo Surva

Andrus Siimon
Ksenija Grabova

Külli Kiivet – I klassi koori ja mudilaskoori dirigent
Mari Roos (asendusõpetaja) – mudilaskoori koormeister ja hääleseadja
Ingrid Kõrvits – lastekoori ja neidudekoori dirigent
Paula Kõrvits (asendusõpetaja) – lastekoori ja neidudekoori koormeister ja hääleseadja
Janne Fridolin – poistekoori ja segakoori dirigent

Triin Ella – poistekoori ja segakoori koormeister ja hääleseadja

Kontsertmeistrid Katrin Peitre ja Ulla Krigul
Kooride kontsertmeister Andres Lemba

Õppida on võimalik:

 • Koorijuhtimist saab MUBAs õppida alates 9. klassist. (õppekava ja tunnijaotusplaan)
 • Pärast põhikooli lõpetamist on võimalik koorijuhtimise erialale astuda nii gümnaasiumi 10. klassi (õppekava ja tunnijaotusplaan) kui ka kutseõppesse. 
 • Kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil (õppeaeg 4 aastat; keskharidus omandatakse samaaegselt meie koolis) (õppekava ja tunnijaotusplaan)
 • Kutseõpe (õppeaeg 3 aastat, keskharidus on eelnevalt omandatud või omandatakse mõnes teises gümnaasiumis)(õppekava ja tunnijaotusplaan)
 • Eelõpe kuni 2a (õpilane õpib samal ajal põhikooli 8.-9. klassis või gümnaasiumis; ettevalmistus põhiõppesse astumiseks)(tunnijaotusplaan)
  Tunnijaotusplaanid on näidised ja võivad muutuda!

Koorijuhtimise eriala lõpetajail on võimalus lõpueksamil taotleda kutsetunnistust – koorijuht, tase 4 ning jätkuõppe lõpetajail kutsetunnistust – koorijuht, tase 5.

Koorijuhi erialale kandideerimiseks:

 • Esitada kandideerimisavaldus ning vajalikud dokumendid;
 • enne sisseastumiskatseid osaleda vähemalt kahes eriala konsultatsioonis (aja kokkuleppimiseks võtta kontakti ingrid.korvits@muba.edu.ee)
 • sooritada vastuvõtukatse solfedžos;
 • juhul kui sisseastuja emakeel ei ole eesti keel ja ta ei ole eelnevat haridust omandanud eesti õppekeelega koolis, sooritada täiendavalt eesti keele test;
 • sooritada vastuvõtukatsed erialas (vt vastuvõtunõuded), mille raames toimub ka vastuvõtukatse komisjoni ja sisseastuja ühine arutelu muusikalistel ja üldkultuurilistel teemadel (vestluse eesmärk on tutvuda sisseastuja mõtetega seoses muusika, koorijuhtimise eriala ja MUBAga);
 • sooritada klaverikatse (v.a eelõpe).

Esita kandideerimisavaldus siin:

Vastuvõtukatsetele registreerimine kuni 08.04.2024.

Kandideerimisavaldus

Vastuvõtunõuded

Erialakatsetel tuleb:

 1. Dirigeerida peast üks koorilaul (soovitav ¾ taktimõõdus, näiteks Miina Härma “Ei saa mitte vaiki olla” sega- või naiskoori seades).
 2. Laulda noodist valitud laulu häälepartiid koos muusikaliste nüanssidega (dünaamika, hingamised).
 3. Mängida peast valitud laulu partituur koos muusikaliste nüanssidega (dünaamika, hingamised).
 4. Teha suuline kokkuvõte laulu helilooja elust ja loomingust.
 5. Laulda üks a cappella ehk ilma saateta laul, kontrollimaks sisseastuja muusikalist kuulmist ja väljendusrikkust.
 6. Kontrollitakse noodist lugemise oskust lihtsamate partiide laulmises ja partituuri mängimises.

Üldklaveri katsetel (v.a eelõpe) tuleb esitada:

 1. polüfooniline teos või suurvormi osa
 2. pala või etüüd
 3. ühest helistikust (v.a C-duur) heliredel, akordid, pikk ja lühike kolmkõla, kromaatiline, kadents

Kava esitatakse peast. Kontrollitakse noodilugemise oskust.

Üldettevalmistav eriala (vastuvõtt toimub 5.–8. klassi)

 • esitada peast kolm erineva karakteri ja erinevatest ajastutest pärinevat teost, neist üks etüüd;
 • üks helistik vabal valikul (heliredel, lühike kolmkõla, akordid, kromaatiline heliredel, kadents)

Hindamine

 • Vastuvõtukatseid hindab vastava eriala õpetajatest moodustatud erialakomisjon.
 • Katsetel hinnatakse sisseastuja sobivust koorijuhtimise erialale, muusikalist kuulmist, rütmitunnet, musikaalsust, eneseväljenduse oskust, lavalist olekut.
 • Hinnatakse viiepallisüsteemis.
 • Vastuvõtukomisjon teeb otsused hindamisel saadud tulemuste alusel.
 • Eel- ja põhiõppe õpilaskandidaatidest moodustuvad eraldi pingeread.
 • Igale erialale vastuvõetavate õpilaste arv selgub peale kooli kõikide erialade sisseastumiskatseid (sõltub riiklikust koolitustellimusest ja kogu kooli sisseastumiskatsete tulemustest).
 • Vastuvõtukatse komisjoni otsus on lõplik.