Otse sisu juurde Lülita kõrgkontrastsust Ligipääsetavus

Juhtõpetaja Saale Kivimaker-Rull
saale.kivimaker-rull@muba.edu.ee

Õpetajad
Õppekavad
Vastuvõtunõuded

Keelpillide osakonnas saab õppida viiuli, vioola, tšello, kontrabassi, klassikalise kitarri, kromaatilise kandle ja harfi erialal. Lisaks erialale mängitakse koos ansamblis, kvartetis, orkestris.

Oluline osa on esinemistel, lavakogemuse saamisel eri paikades ja publikuga. Õpilasel on võimalus osaleda erinevates rahvusvahelistes projektides: käia Erasmus+ programmide raames välismaal end täiendamas. Lõpetajad jätkavad õpinguid nii Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias kui ka kodust kaugemal. Neil on kindel ja oluline osa meie kutselistes orkestrites ja õpetajatena Eesti muusikakoolides.

Õpetajad:

Viiuliõpetajad: Elo Tepp, Ester Vain, Eva Punder, Kaido Välja, Kristina Kriit, Mari Tampere-Bezrodny, Merje Roomere, Mirjam Kerem, Niina Murdvee, Pille Tralla, Raeli Florea, Sigrid Kuulmann, Tiina Pangsep, Tiiu Peäske, Yana Mägila
Vioolaõpetajad: Johanna Vahermäg, Kaija Lukas, Kerstin Tomson, Kristiina Välja
Tšelloõpetajad: Ardo Västrik, Leho Karin, Lembi Mets, Mart Laas
Kontrabassiõpetajad: Kaupo Olt, Regina Udod
Kandleõpetajad: Anna-Liisa Eller, Kristi Mühling
Harfiõpetajad: Eda Peäske, Saale Kivimaker-Rull 
Kitarriõpetajad: Kirill Ogorodnikov, Robert Jürjendal, Sulo Kiivit
Kontsertmeistrid: Jelena Fomina, Kai Õunapuu, Lea Leiten, Martti Raide, Olga Kulikova, Reinut Tepp, Riina Tamm, Signe Hiis, Thea Nestor, Tiiu Maasing, Ulla Krigul

Väliskonsultant:
Arvo Leibur

Õppida on võimalik:

 • põhikooli 1.–9. klass (õppekava ja tunnijaotusplaan)
 • gümnaasium (õppekava ja tunnijaotusplaan)
 • kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil (õppeaeg 4 aastat; keskharidus omandatakse samaaegselt meie koolis) (õppekava ja tunnijaotusplaan)
 • kutseõpe (õppeaeg 3 aastat, keskharidus on eelnevalt omandatud või omandatakse mõnes teises gümnaasiumis)(õppekava ja tunnijaotusplaan)
 • eelõpe kuni 2a (õpilane õpib samal ajal põhikooli 8.–9. klassis või gümnaasiumis; ettevalmistus põhiõppesse astumiseks) (tunnijaotusplaan)
  Tunnijaotusplaanid on näidised ja võivad muutuda!

Keelpilli erialadele kandideerimiseks:

 • Esitada kandideerimisavaldus ning vajalikud dokumendid;
 • sooritada vastuvõtukatse erialas (vt vastuvõtunõuded);
 • sooritada vastuvõtukatse solfedžos;
 • juhul kui sisseastuja emakeel ei ole eesti keel ja ta ei ole eelnevat haridust omandanud eesti õppekeelega koolis, sooritada täiendavalt eesti keele test
 • motivatsioonivestlus sisseastujaga, kus räägitakse teemadel: kus on varem muusikat õppinud, millise õpetaja juures, kas soovitakse tulla õppima ka gümnaasiumiaineid, oma erialaga seotud tulevikuplaanid jms.

Esita kandideerimisavaldus siin:

2023/2024 õppeaasta vastuvõtt on lõppenud.

Vastuvõtunõuded:

Põhikool ja gümnaasium

Viiul ja tšello:
2. klass: kaks pala
3. klass: etüüd, kaks pala või pala ja üks osa suurvormist
4.–9. klass: heliredel (3 okt., kk., septak., topeltnoodid), etüüd, üks pala, üks osa suurvormist
10. klass: heliredel (3–4 okt., kk., septakordid., topeltnoodid), üks etüüd, kaks osa J. S. Bachi sooloteosest või G. Ph. Telemanni fantaasiast, pala, üks osa kontserdist

Altviiul, kontrabass, klassikaline kitarr, harf, kromaatiline kannel
2.–3. klass: kaks pala, mis kõige paremini iseloomustavad sisseastuja tehnilisi ja muusikalisi võimeid
4.–5. klass: kaks erineva karakteriga pala, mis kõige paremini iseloomustavad sisseastuja            tehnilisi ja muusikalisi võimeid. Lisaks peab sisseastuja olema valmis esitama kaks heliredelit (tema poolt vabalt valitud helistik).
6.–10. klass: etüüd, kaks erineva karakteriga pala, mis kõige paremini iseloomustavad sisseastuja tehnilisi ja muusikalisi võimeid. Lisaks peab sisseastuja olema valmis esitama 4 heliredelit (tema poolt vabalt valitud helistikud).

Soovitav on varakult enne sisseastumiseksameid võtta kontakti vastava eriala õpetajaga, et selgitada välja õpilase muusikalisi ja füüsilisi eeldusi antud erialal.

Kutseõpe 
Põhiõpe

Viiul: I või II–III osa kontserdist või kaks osa klassikalisest sonaadist; pala, etüüd, heliredel (3 okt., kk, septakordid, heliredel tertsides, sekstides, oktavites)
Tšello: kaks osa barokksonaadist, variatsioonid või osa kontserdist; etüüd, heliredel vabal valikul (3 okt., lisaks soovitavalt ka topeltnoodid), pala
Vioola: etüüd, kaks väiksemat pala, vabal valikul heliredel kahe oktavi ulatuses koos kolmkõladega
Kontrabass: kaks etüüdi; heliredel vabal valikul ühe oktavi ulatuses, kolmkõlad, dominantseptakord; Kaks erineva karakteriga pala
Harf: kaks erineva karakteriga pala; heliredel vabal valikul või etüüd
Klassikaline kitarr: neli erineva karakteriga pala, soovitav erinevatest ajastutest, etüüd, heliredel kahes või kolmes oktaavis, lisaks heliredel intervallides (tertsid, sekstid, oktaavid, deetsimid), kadents (I IV V I)
Kannel: kaks erineva karakteriga pala; vahetult etteantud heliredel ja kolmkõlad kolmes tempos (tempod 60, 120, 240) ning akordid kahes tempos (tempod 60 ja 120) kuni 3 võtmemärgiga helistikus (üks duur ja üks moll, ei pruugi olla paralleelsed helistikud)

Eelõpe
Kandideerija esitab kava vabal valikul pikkusega maksimaalselt 10 minutit.

Hindamine

Vastuvõtukatset hindab vastava eriala õpetajatest moodustatud komisjon

 • Katsel hinnatakse sisseastuja muusikalist kuulmist, tehnilist taset, pillitooni kvaliteeti, intonatsiooni (teatud pillidel), rütmitunnet, musikaalsust, lavalist olekut.
 • Hinnatakse viiepallisüsteemis.
 • Vastuvõtukomisjon teeb otsused hindamisel saadud tulemuste alusel.
 • Põhikooli, gümnaasiumi ning kutseõppe eel- ja põhiõppe õpilaskandidaatidest moodustuvad eraldi pingeread.
 • Igale erialale vastuvõetavate õpilaste arv selgub pärast kooli kõikide erialade sisseastumiskatseid (sõltub riiklikust koolitustellimusest ja kogu kooli sisseastumiskatsete tulemustest)
 • Vastuvõtukatse komisjoni otsus on lõplik.