Otse sisu juurde Lülita kõrgkontrastsust Ligipääsetavus

Juhtõpetaja Kädy Plaas-Kala
kady.plaas-kala@muba.edu.ee

Õpetajad
Õppekavad
Vastuvõtunõuded
Eriala tutvustav video

Klassikalise laulu osakonna õpilased omandavad laiahaardelise erialase ja üldmuusikalise hariduse.

Õppeainete seas on soolo- ja ansamblilaul, näitlejameisterlikkus, lavakõne, lavaline liikumine, lauluteatri alused, itaalia keel. Kool pakub noortele rohkelt esinemisvõimalusi. Lauluosakonna õpilased on edukalt esinenud nii vabariiklikel kui ka rahvusvahelistel konkurssidel.
Meie vilistlased on edukalt jätkanud lauluõpinguid EMTAs, Helsingi Sibeliuse Akadeemias, Haagi Kuninglikus Konservatooriumis, Šoti Kuninglikus Konservatooriumis, Londoni Guildhalli Muusika- ja Teatrikoolis, Viini Muusika- ja Teatriülikoolis.

Meie õpetajad on Heli Veskus, Aare Saal, Kädy Plaas-Kala, Oliver Kuusik, Eha Pärg, Arete Kerge, Annaliisa Otsa, Triin Ella ning Kristina Vähi.

Lavalise liikumise juhendaja on Kristin Pukka Murula, kaasaegse muusika valikaine õpetaja on Iris Oja, näitlejameisterlikkust annab Eduard Tee, lavakõne ja lauluteatri saladusi aitab lahendada Annaliisa Otsa.

Õppida on võimalik:

 • Klassikalist laulu saab MUBAs õppida alates 9. klassist. (õppekava ja tunnijaotusplaan)
 • Gümnaasiumisuund klassikalise laulu eriala (õppekava ja tunnijaotusplaan)
 • Kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil (õppeaeg 4 aastat; NB! Sisseastuja omandab MUBAs nii kutse- kui keskhariduse) (õppekava ja tunnijaotusplaan)
 • Kutseõpe (õppeaeg 3 aastat, keskharidus on eelnevalt omandatud)(õppekava ja tunnijaotusplaan)
 • Eelõpe kuni 2a (õpilane õpib samal ajal gümnaasiumi 11.–12. klassis; ettevalmistus põhiõppesse astumiseks) (tunnijaotusplaan)
 • Üldettevalmistav eriala kuni erialaõpingute alguseni (vastuvõtt toimub 5.–8. klassi) (õppekava ja tunnijaotusplaan)
  Tunnijaotusplaanid on näidised ja võivad muutuda!

Klassikalise laulu erialale kandideerimiseks:

 • Esitada kandideerimisavaldus ning vajalikud dokumendid;
 • sooritada vastuvõtukatse erialas (vt vastuvõtunõuded);
 • sooritada vastuvõtukatse solfedžos;
 • juhul kui sisseastuja emakeel ei ole eesti keel ja ta ei ole eelnevat haridust omandanud eesti õppekeelega koolis, sooritada täiendavalt eesti keele test;
 • motivatsioonivestlus sisseastujaga, kus räägitakse teemadel: kus ja kelle juures on muusikat õppinud, kas soovitakse tulla õppima ka gümnaasiumiaineid, mis on selle erialaga seotud tulevikuplaanid jms.

Esita kandideerimisavaldus siin:

2023/2024 õppeaasta vastuvõtt on lõppenud.

Vastuvõtunõuded:

 • Esitada peast 2 erineva karakteriga laulu või aariat 
 • Esitada peast luuletus või lühike proosakatkend
 • Vajadusel lisandub hääleulatuse proov.
 • Lühike vestlus üldkultuurilistel, muusikalistel ning eriala valikuga seotud teemadel.
 • NB! Vajadusel võib eksamikomisjon paluda sisseastujalt kõrva-nina-kurguarsti tõendit hääle tervisliku seisukorra kohta.

Soovitame osaleda vähemalt kahes erialakonsultatsioonis. Selleks palume ette valmistada sisseastumiseksamiks sobiv repertuaar. Konsultatsiooni käigus saab õpetaja soovitada sisseastumiskatseks sobivat repertuaari.
Nõuded kehtivad ka MUBA teistelt erialadelt laulu erialale kandideerijaile.

Üldettevalmistav eriala (vastuvõtt toimub 5.–8. klassi)

 • esitada klaveril peast kolm erineva karakteri ja erinevatest ajastutest pärinevat teost, neist üks etüüd;
 • üks helistik vabal valikul (heliredel, lühike kolmkõla, akordid, kromaatiline heliredel, kadents)

Hindamine:

 • Vastuvõtueksamit hindab vastava eriala õpetajatest moodustatud erialakomisjon.
 • Eksamil hinnatakse sisseastuja hääle kõlaomadusi ja -ulatust, muusikalist kuulmist, fraseerimisoskust, intonatsiooni, rütmitunnet, artikulatsiooni, muusikalise teksti mõtestatust, lavalist olekut, esinemisjulgust.
 • Hinnatakse viiepallisüsteemis.
 • Vastuvõtukomisjon teeb otsused hindamisel saadud tulemuste alusel.
 • Põhikooli, gümnaasiumi ning kutseõppe eel- ja põhiõppe õpilaskandidaatidest moodustuvad eraldi pingeread.
 • Igale erialale vastuvõetavate õpilaste arv selgub pärast kooli kõikide erialade sisseastumiskatseid (sõltub riiklikust koolitustellimusest ja kogu kooli sisseastumiskatsete tulemustest).
 • Vastuvõtukatse komisjoni otsus on lõplik.

Eriala tutvustav video