Otse sisu juurde Lülita kõrgkontrastsust Ligipääsetavus

Juhtõpetaja Kädy Plaas-Kala
kady.plaas-kala@muba.edu.ee

Õpetajad
Õppekavad
Kandideerimisavaldus
Vastuvõtunõuded
Eriala tutvustav video

Klassikalise laulu osakonna õpilased omandavad laiahaardelise erialase ja üldmuusikalise hariduse.

Õppeainete seas on soolo- ja ansamblilaul, näitlejameisterlikkus, lavakõne, lavaline liikumine, lauluteatri alused, itaalia keel. Kool pakub noortele rohkelt esinemisvõimalusi. Lauluosakonna õpilased on edukalt esinenud nii vabariiklikel kui ka rahvusvahelistel konkurssidel.
Meie vilistlased on edukalt jätkanud lauluõpinguid EMTAs, Helsingi Sibeliuse Akadeemias, Haagi Kuninglikus Konservatooriumis, Šoti Kuninglikus Konservatooriumis, Londoni Guildhalli Muusika- ja Teatrikoolis, Viini Muusika- ja Teatriülikoolis.

Õpetajad:

Heli Veskus
Kädy Plaas-Kala
Oliver Kuusik
Eha Pärg
Arete Kerge
Annaliisa Otsa
Triin Ella
Kristina Vähi

Hääleseade õpetajad: Külli Kiivet, Triin Ella, Kristina Vähi, Arete Kerge, Eha Pärg, Oliver Kuusik, Kädy Plaas-Kala ja Jaanika Kuusik.

Lavalise liikumise juhendaja on Kristin Pukka Murula, kaasaegse muusika valikaine õpetaja on Iris Oja, näitlejameisterlikkust annab Eduard Tee, lavakõne ja lauluteatri saladusi aitab lahendada Annaliisa Otsa.

Õppida on võimalik:

Klassikalise laulu erialale kandideerimiseks:

 • Esitada kandideerimisavaldus ning vajalikud dokumendid;
 • sooritada vastuvõtukatse erialas (vt vastuvõtunõuded);
 • läbida erialakatse päeval muusikalise kuulmise katse;
 • varasemalt solfedžot õppinud kandidaatidel peale muusikalise kuulmise katse läbimist sooritada vastuvõtukatse solfedžos;
 • juhul kui sisseastuja emakeel ei ole eesti keel ja ta ei ole eelnevat haridust omandanud eesti õppekeelega koolis, sooritada täiendavalt eesti keele test;
 • motivatsioonivestlusel saadakse ülevaade ootustest koolile ning kandidaadi sobivusest koolis õppimiseks. Hinnatakse motivatsiooni ja valmisolekut omandamaks valitud eriala oskus professionaalsel tasemel.

Esita kandideerimisavaldus siin:

Vastuvõtukatsetele registreerimine kuni 08.04.2024.

Kandideerimisavaldus

Vastuvõtunõuded:

 • Esitada peast kaks erineva karakteriga laulu või aariat (laulude saateks ei tohi kasutada fonogrammi)
 • Esitada peast luuletus või lühike proosakatkend
 • Vajadusel lisandub hääleulatuse proov.
 • Lühike vestlus üldkultuurilistel, muusikalistel ning eriala valikuga seotud teemadel.
 • Vajadusel võib eksamikomisjon peale erialaeksami sooritamist paluda sisseastujal tuua tõend kõrva
  -nina-kurguarstilt hääle tervisliku seisukorra kohta.

Soovitame osaleda vähemalt kahes erialakonsultatsioonis. Selleks palume ette valmistada sisseastumiseksamiks sobiv repertuaar. Konsultatsiooni käigus saab õpetaja soovitada sisseastumiskatseks sobivat repertuaari.
Nõuded kehtivad ka MUBA teistelt erialadelt laulu erialale kandideerijaile.

Üldettevalmistav eriala (vastuvõtt toimub 5.–8. klassi)

 • esitada klaveril peast kolm erineva karakteri ja erinevatest ajastutest pärinevat teost, neist üks etüüd;
 • üks helistik vabal valikul (heliredel, lühike kolmkõla, akordid, kromaatiline heliredel, kadents)

Hindamine:

 • Vastuvõtueksamit hindab vastava eriala õpetajatest moodustatud erialakomisjon.
 • Eksamil hinnatakse sisseastuja hääle kõlaomadusi ja -ulatust, muusikalist kuulmist, fraseerimisoskust, intonatsiooni, rütmitunnet, artikulatsiooni, muusikalise teksti mõtestatust, lavalist olekut, esinemisjulgust.
 • Hinnatakse viiepallisüsteemis.
 • Vastuvõtukomisjon teeb otsused hindamisel saadud tulemuste alusel.
 • Põhikooli, gümnaasiumi ning kutseõppe eel- ja põhiõppe õpilaskandidaatidest moodustuvad eraldi pingeread.
 • Igale erialale vastuvõetavate õpilaste arv selgub pärast kooli kõikide erialade sisseastumiskatseid (sõltub riiklikust koolitustellimusest ja kogu kooli sisseastumiskatsete tulemustest).
 • Vastuvõtukatse komisjoni otsus on lõplik.

Eriala tutvustav video