Otse sisu juurde Lülita kõrgkontrastsust Ligipääsetavus

Tallinna Muusika-ja Balletikooli 1. klassis saab õppima asuda järgmistele erialadele:

 • klahvpillid (klaver, klavessiin, akordion)
 • keelpillid (viiul, altviiul, tšello, kontrabass, harf, klassikaline kitarr)
 • puhkpillid (flööt, oboe, klarnet, fagott, saksofon, metsasarv, trompet, tromboon, tuuba)
 • löökpillid

Kontrabassi, puhkpillide ja löökpillide eriala õppimise alustamise vanus on individuaalne, see määratakse lapsevanema ja vastava eriala õpetaja kokkuleppel.

Kuni soovitud pilli õppimise alustamiseni on erialaõpe klaveripõhine.

1. klassi vastuvõtukatsete sisu

 1. Kooliküpsuskatsed

Kooliküpsuskatse sisaldab praktilisi töid, vestlust ning mängulisi tegevusi. Kooliküpsuskatse on koostatud koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava alusel ning arvestatud on Tallinna Muusika- ja Balletikooli põhikooli õppekava. Katse viiakse läbi gruppides (6–8 liiget). 
Kooliküpsuskatse koosneb järgmistest osadest:

 • Vestlus ja mängulised tegevused – vestlusel käsitletavad teemad on pere, lasteaed, huvid, aastaring, Eesti jne; vaadeldakse lapse sotsiaalseid ning emotsionaalseid oskusi, koostöövalmidust ja keskendumisvõimet, loovust.
 • Kirjutamine – joonistähtedega 1–2-silbiliste sõnade kirjutamine;
 • Häälikuanalüüs – sõnade häälimine, häälikute eristamine, hääliku asukoht sõnas, hääldusvigade tajumine;
 • Tähelepanu, mõtlemine ja grammatilised suhted – piltide või esemete vaatlus, seoste leidmine, mõistete rakendamine;
 • Lugemine – tähtede tundmine, 1–2-silbiliste sõnade kokkuveerimine, lugemine joonis- või kirjatähtedega, loetust arusaamine;
 • Arvutamine – liitmine ja lahutamine 12 piires;
 • Mälu – sõnade või esemete meeldejätmine.

2. Musikaalsuskatse komponendid:

 • Kodus ettevalmistatud lastelaulu esitamine a cappella;
 • Õpetaja plaksutatud rütmi matkimine;
 • Ühe, kahe ja kolme heli eristamine kuulamise põhjal: õpetaja mängib klaveril ette, õpilane on seljaga;
 • Ühe, kahe, kolme heli järelelaulmine: õpetaja mängib klaveril ette;
 • Muusikaline mälu: õpetaja lauldud muusikalise fraasi matkimine ;
 • Muusikalise fraasi lõpetamine: õpetaja alustab fraasiga, jätab pooleli ning õpilane lõpetab fraasi;
 • Muusikaline tähelepanu: laps kuulab kaks korda sama muusikalist motiivi, 3. korral otsustab õpetaja mängu põhjal, kas oli sama või erinev

Lisaks on võimalik saada erialainstrumendil esitatud pala(de) eest lisapunkte.

3. Tutvumisvestlus

Tutvumisvestlusel koos lapsevanematega saadakse ülevaade vanemate ootustest koolile ning lapse sobivusest Tallinna Muusika- ja Balletikoolis õppimiseks. Hinnatakse motivatsiooni, valmisolekut omandamaks valitud eriala oskus professionaalsel tasemel ning pere- ja koolipoolsete väärtushinnangute sobivust.