Otse sisu juurde Lülita kõrgkontrastsust Ligipääsetavus

Alanud on registreerumine 1. klassi vastuvõtukatsetele.

Tallinna Muusika-ja Balletikooli 1. klassi saab sisseastuda järgmistele erialadele:

 • klahvpillid (klaver, klavessiin, akordion)
 • keelpillid (viiul, altviiul, tšello, kontrabass, harf, klassikaline kitarr, kromaatiline kannel)
 • puhkpillid (flööt, oboe, klarnet, fagott, saksofon, metsasarv, trompet, tromboon, tuuba, plokkflööt)
 • löökpillid

Kontrabassi, puhkpillide ja löökpillide eriala õppimise alustamise vanus on individuaalne, see määratakse lapsevanema ja vastava eriala õpetaja kokkuleppel.

Kuni soovitud pilli õppimise alustamiseni on erialaõpe klaveripõhine.

Registreerumine lõpeb 22.02.2023

Katsed toimuvad 27. ja 28.02.2023

Igale registreerunule antakse meili teel teada personaalne katsete toimumise aeg. Võimaluse korral arvestame kuupäeva eelistusega.

Katsetel toimub esmalt 6–8 lapsega grupis kooliküpsuskatse, millele järgnevad musikaalsuskatse ja tutvumisvestlus koos lapsevanematega. Kokku arvestada katsete kestvuseks kuni kaks tundi.

Katsetel tuleb esitada isikut tõendav dokument.

Katsete sisu on kirjeldatud allpool.

Vastuvõtukatsete tulemused avalikustatakse 17.03.2023.
Vastuvõetud õpilase koolikoha kinnitamise kuupäev 24.03.2023.

Soovijatel on võimalus osaleda ühel musikaalsuskatse ja pilliga tutvumise konsultatsioonil.

Musikaalsuskatse konsultatsioonid (20 minutit lapse kohta) toimuvad 07.02, 14.02 ja 21.02.2023  kell 15:30 – 19:00. 

Klaveri, viiuli ja tšello eriala tutvustavad konsultatsioonid (25 minutit lapse kohta) lapsele, kes veel antud pilli ei õpi, toimuvad:

Klaver
07.02, 14.02 ja 21.02.2023 kell 9:00-13:00 ja 16:30-19:00
17.02.2023 kell 16:30-19:00

Viiul:
10.02.2023 kell 16:30-19:00,
16.02, 17.02 ja 21.02.2023 kell 10:30-12:30
20.02 kell 17:15-19:00

Tšello: 14.02 kell 16:00-19:00.

Esimesse klassi vastuvõtukatsete sisu

 1. Kooliküpsuskatsed

Kooliküpsuskatse sisaldab praktilisi töid, vestlust ning mängulisi tegevusi. Kooliküpsuskatse on koostatud koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava alusel ning arvestatud on Tallinna Muusika- ja Balletikooli põhikooli õppekava. Katse viiakse läbi gruppides (6–8 liiget). 

Kooliküpsuskatse koosneb järgmistest osadest:

 1. Vestlus ja mängulised tegevused – vestlusel käsitletavad teemad on pere, lasteaed, huvid, aastaring, Eesti jne; vaadeldakse lapse sotsiaalseid ning emotsionaalseid oskusi, koostöövalmidust ja keskendumisvõimet, loovust.
 2. Kirjutamine – joonistähtedega 1–2-silbiliste sõnade kirjutamine;
 3. Häälikuanalüüs – sõnade häälimine, häälikute eristamine, hääliku asukoht sõnas, hääldusvigade tajumine;
 4. Tähelepanu, mõtlemine ja grammatilised suhted – piltide või esemete vaatlus, seoste leidmine, mõistete rakendamine;
 5. Lugemine – tähtede tundmine, 1–2-silbiliste sõnade kokkuveerimine, lugemine joonis- või kirjatähtedega, loetust arusaamine;
 6. Arvutamine – liitmine ja lahutamine 12 piires;
 7. Mälu – sõnade või esemete meeldejätmine.

2. Musikaalsuskatse komponendid:

2.1 Kodus ettevalmistatud lastelaulu esitamine a cappella;

2.2 Õpetaja plaksutatud rütmi matkimine;

2.3 Ühe, kahe ja kolme heli eristamine kuulamise põhjal: õpetaja mängib klaveril ette, õpilane on seljaga;

2.4 Ühe, kahe, kolme heli järelelaulmine: õpetaja mängib klaveril ette;

2.5 Muusikaline mälu: õpetaja lauldud muusikalise fraasi matkimine ;

2.6 Muusikalise fraasi lõpetamine: õpetaja alustab fraasiga, jätab pooleli ning õpilane lõpetab fraasi;

2.7 Muusikaline tähelepanu: laps kuulab kaks korda sama muusikalist motiivi, 
3. korral otsustab õpetaja mängu põhjal, kas oli sama või erinev.

Lisaks on võimalik saada erialainstrumendil esitatud pala(de) eest lisapunkte. 

3. Tutvumisvestlus

Tutvumisvestlusel koos lapsevanematega saadakse ülevaade vanemate ootustest koolile ning lapse sobivusest Tallinna Muusika- ja Balletikoolis õppimiseks. Hinnatakse motivatsiooni, valmisolekut omandamaks valitud eriala oskus professionaalsel tasemel ning pere- ja koolipoolsete väärtushinnangute sobivust.