Otse sisu juurde Lülita kõrgkontrastsust Ligipääsetavus

Juhtõpetaja Kaspar Uljas
kaspar.uljas@muba.edu.ee

Õpetajad
Õppekava
Kandideerimisavaldus
Vastuvõtunõuded

MAAILMAMUUSIKA õppekaval õppides süveneb õpilane Eesti, naaberrahvaste, India, Brasiilia, Argentiina ja teiste maade pärimusmuusikasse ning kultuuri. Õpingud on üles ehitatud perioodidena, kus läbi ansamblimängu, muusikateooria ja -ajaloo süvenetakse vastava maa muusikasse. Lisaks keskendub õpilane oma erialasele arengule, et olla võimeline jätkama oma õpinguid kas muusikakõrgkoolis või olla professionaalne partner maailmamuusikuna. MUBA maailmamuusik on hea ansamblipartner ja aktiivne esineja. Õpingute jooksul on väga tähtsal kohal lisaks tunniplaanilisele tegevusele esinemispraktika, kontsertide külastamine ja meistriklassides osalemine. Õpingud lõppevad eriala lõpueksami kontserdiga. 

Maailmamuusika suunal saab õppida erinevaid kromaatilisi pille:

 • viiulit
 • mandoliini
 • kitarri
 • kromaatiline kannel
 • akordioni
 • bandooniumi
 • erinevaid puhkpille (sh india bambusflööti bansurit)
 • muid kromaatilisi pille

*Enne sisseastumist palume täpsustada pilli õppimise võimalus juhtõpetajaga

Õpetajad:

Kaspar Uljas (bandoonium, Argentiina muusika, MM juhtõpetaja)
Sänni Noormets (viiul, hiiu kannel, Eesti pärimusmuusika)
Maimu Jõgeda (naabermaade pärimusmuusika)
Tanel Sakrits (mandoliin, Eesti pärimusmuusika)
Krista Citra Joonas (bansuri, India klassikaline muusika)
Martin-Eero Kõressaar (kontrabass, basskitarr, Brasiilia muusika)
Stuart Ironside (maailmamuusika)
Mart Soo (kitarr)
Tiit Kalluste (akordion)
Martin Kuusk (klarnet, teooria)
Mairo Marjamaa (teooria)
Tõnu Laikre (solfedžo)
Aivar Vassiljev (rütmika)
Tiit Juurikas (noodigraafika)
Ülo Mälgand (jazzmuusika ajalugu)
Andres Olema (helindamise alused)
Raun Juurikas (klaverimängu alused)
Hain Hõlpus (klaverimängu alused)
Sergei Pedersen (klaverimängu alused)
Iren Laidma (Alexanderi tehnika)

Õppida on võimalik:

 • kutsekeskharidusõpe (õppeaeg 4 aastat; keskharidus omandatakse samaaegselt MUBA-s) (õppekava ja tunnijaotusplaan)
 • kutseõpe (õppeaeg 3 aastat, keskharidus on eelnevalt omandatud )(õppekava ja tunnijaotusplaan)
 • eelõpe kuni 2a (õpilane õpib samal ajal põhikooli 8.–9. klassis või gümnaasiumis; ettevalmistus põhiõppesse astumiseks) (tunnijaotusplaan)
  Tunnijaotusplaanid on näidised ja võivad muutuda!

Esita kandideerimisavaldus siin:

Vastuvõtukatsetele registreerimine kuni 08.04.2024.

Kandideerimisavaldus

Maailmamuusika erialale kandideerimiseks:

 1. Esitada kandideerimisavaldus ning vajalikud dokumendid;
 2. Läbida solfedžo eelkatse;
 3. Sooritada vastuvõtukatse solfedžos;
 4. Juhul kui sisseastuja emakeel ei ole eesti keel ja ta ei ole eelnevat haridust omandanud eesti õppekeelega koolis, sooritada täiendavalt eesti keele katse;
 5. Kirjutada essee teemal “Miks ma soovin astuda Tallinna Muusika- ja Balletikooli rütmimuusika osakonda ja mida toon endaga kaasa?”;
 6. Sooritada vastuvõtukatse erialas;
 7. Motivatsioonivestlus, mille käigus selgitatakse välja õpimotivatsioon, huvi rütmimuusika valdkonna vastu, väärtushinnangute sobivus ning valmisolek õppimiseks MUBAs.

Vastuvõtunõuded

Maailmamuusika eriala vastuvõtukatse toimub kahes jaos: essee ja praktiline eksam.

Palume essee lisada kandideerimisavaldusele kandideerimiskeskkonnas. Faili nimetusse kirjutada õpilaskandidaadi nimi ja faili nimi (nt, KatiKaru_essee.pdf).

Essee* (ca 1800 tähemärki):
Essees palume välja tuua järgmised punktid:
1. Nimi ja vanus ning mis õppesse kandideeritakse (eel- või põhiõppesse);
2. Palume kirjeldada oma eelnevat kogemust muusikamaailmas:
– Millises koolis ja/või kelle juures oled õppinud?
– Millist pilli või pille mängid? 
– Kuidas hindad oma muusikateoreetilisi/solfedžo teadmisi jne.)?
3. Palume kirjeldada ennast kui muusikut:
– Kes on sinu eeskujud?
– Millist muusikat kuulad?
– Kes on sinu lemmikartistid?
– Milline on olnud siiani sinu suurim kontserdielamus?
– Mis on sinu tugevused ja nõrkused?
4. Palume kirjeldada oma erialaga seotud tulevikuplaane.
5. Miks MUBA?

*Motivatsioonivestlus erialaeksamil toimub essee põhjal.

Praktiline eksam :

Palume ette valmistada ja peast esitada:

 1. Kaks vabalt valitud erineva karakteriga pala, millest üks näitab sisseastuja mängutehnilist võimekust ja teine pärineb maailma rahvaste muusikast.
 2. Üks kohustuslik pala: “Tilut-tilut” või “Torupilli Jussi 21. Lugu
 3. Noodist lugemine (prima vista – meloodia ja saatefaktuur koos akordidega kui pill seda võimaldab) oma erialainstrumendiga.
 4. Imitatsioonikatse – kuulmise järgi oma pillil 5-e erineva raskusastmega meloodiakatke järele mängimine.
 5. Motivatsioonivestlus essee põhjal.

Hindamine

 • Vastuvõtukatset hindab maailmamuusika suuna õpetajatest moodustatud erialakomisjon.
 • Vastuvõtukatsel hinnatakse sisseastuja muusikalist kuulmist, pillitooni kvaliteeti, intonatsiooni (teatud pillidel), rütmitunnet, muusikalist mälu, musikaalsust ja noodist lugemist. Kõik eksamil nõutu tuleb esitada peast. Eksamikomisjon vestleb kandidaatidega ning vajadusel küsib ka lisaküsimusi.
 • Erialakatset hinnatakse viiepallisüsteemis.
 • Vastuvõtukomisjon teeb otsused solfedžo ja eriala katsetete hindamisel saadud tulemuste ja erialakomisjoni ettepanekute alusel.
 • Võrdsete tulemuste korral on määravaks erialakatse tulemused, mida mõjutab solfedžo sisseastumiskatse tulemus.
 • Maailmamuusika eel- ja põhiõppe õpilaskandidaatidest moodustuvad eraldi pingeread.
 • Maailmamuusika erialale vastuvõetavate õpilaste arv selgub peale kooli kõikide erialade sisseastumiskatseid (sõltub riiklikust koolitustellimusest ja kogu kooli sisseastumiskatsete tulemusest).
 • Vastuvõtukomisjoni otsuse saab iga kandidaat teada kooli koduleheküljelt ja e-kirja teel.
 • Vastuvõtukatse komisjoni otsus on lõplik ja kommentaare katse tulemuste kohta komisjon e-kirja teel ei jaga.