Otse sisu juurde Lülita kõrgkontrastsust Ligipääsetavus

Juhtõpetaja Tanel Sakrits
tanel.sakrits@muba.edu.ee

Õpetajad
Õppekava
Vastuvõtunõuded

MAAILMAMUUSIKA õppekavas saab õppida erinevate rahvaste pärimusmuusikat. Õpingute jooksul süvenetakse Eesti, naaberrahvaste, India, Brasiilia, Argentiina ja teiste maade pärimusmuusikasse ning kultuuri. Õpingud on üles ehitatud perioodidena, kus saab läbi ansamblimängu, muusikateooria ja -ajaloo süveneda vastava maa muusikasse. Lisaks keskendub õpilane oma erialasele arengule, saab algteadmised muusikatehnoloogiast ja muusikaettevõtlusest.
Õppekava pakub ettevalmistust edasiõppimiseks muusikakõrgkoolis ja töötamiseks pärimusmuusiku-maailmamuusikuna.

Maailmamuusika õppekavas saab õppida erialana laulu või erinevaid kromaatilisi instrumente:

 • viiulit
 • hiiu kannelt
 • mandoliini
 • kitarri
 • akordionit
 • bandooniumit
 • erinevaid puhkpille (sh india bambusflööti bansurit)
 • basskitarri
 • kontrabassi
 • löökpille
 • ja teisi instrumente
  Õpingud lõppevad eriala lõpueksami kontserdiga.

Õppekava õpetajad:

 • Sänni Noormets – pärimusviiul ja hiiu kannel (Eesti ja naabermaade pärimusmuusika)
 • Tanel Sakrits – mandoliin (Eesti ja naabermaade muusika)
 • Maarja Soomre – laul (Eesti pärimusmuusika)
 • Krista Citra Joonas – bansuri (India klassikaline muusika)
 • Martin-Eero Kõressaar – kontrabass/basskitarr (Brasiilia muusika)
 • Kaspar Uljas – bandoonium (Argentiina muusika)
 • Mathieu Spaeter – (maailma rahvaste muusika)
 • Toomas Rull – löökpillid
 • Tiit Kalluste – akordion
 • Mart Soo – kitarr
 • Astrid Nõlvak – kromaatiline kannel

Õppida on võimalik:

 • kutsekeskharidusõpe (õppeaeg 4 aastat; keskharidus omandatakse samaaegselt MUBA-s) (õppekava ja tunnijaotusplaan)
 • kutseõpe (õppeaeg 3 aastat, keskharidus on eelnevalt omandatud või omandatakse mõnes teises gümnaasiumis)(õppekava ja tunnijaotusplaan)
 • eelõpe kuni 2a (õpilane õpib samal ajal põhikooli 8.–9. klassis või gümnaasiumis; ettevalmistus põhiõppesse astumiseks)
  Tunnijaotusplaanid on näidised ja võivad muutuda!

Esita kandideerimisavaldus siin:

2023/2024 õppeaasta vastuvõtt on lõppenud.

Maailmamuusika erialale kandideerimiseks:

 • Esitada kandideerimisavaldus ning vajalikud dokumendi;
 • läbida solfedžo eelkatse;
 • sooritada vastuvõtukatse solfedžos;
 • sooritada kaheosaline vastuvõtukatse erialas (vt vastuvõtunõuded);
 • juhul kui sisseastuja emakeel ei ole eesti keel ja ta ei ole eelnevat haridust omandanud eesti õppekeelega koolis, sooritada täiendavalt eesti keele test.

Vastuvõtunõuded

Maailmamuusika eriala vastuvõtukatsed toimuvad kahes osas:

 • Kirjutada essee (u 150 sõna) teemal “Miks ma tahan MUBAsse õppima asuda ja mida toon endaga kaasa”.
  Essees märkida kindlasti oma nimi ja vanus, kas kandideeritakse eel- või põhiõppesse. Palume kirjeldada oma eelnevat muusikaalast kokkupuudet (eelnev muusikakool ja/või pilliõpetaja, instrument(id), mida olete õppinud, millised on erialased eeskujud, milline on suhe solfedžoga) Lisaks palume kirjeldada oma erialaga seotud tulevikuplaane.  Essee lisada avaldusele.
 • Praktiline eksam :
  • kaks erineva karakteriga pala, milleks on
   • vabalt valitud pala (tehnilise võimekuse näitamine)
   • vabalt valitud pala maailma rahvaste muusikast
  • kohustuslik pala:
   • instrumentalistidel “Tilut-tilut” (video)
   • lauljatel “Siidilipp ja hõbepurjed” (Sõnad ja video)
    Kõik katsetel nõutu tuleb esitada peast. 
 • noodist lugemine (prima vista) oma erialainstrumendiga (laulja laulab noodinimedega)
 • kuulmise test – kuulmise järgi oma pillil järele mängida 5 erineva raskusastmega meloodiakatket (laulja laulab häälega)

Hindamine

 • Katsetel hinnatakse pillimängija muusikalist kuulmist, pillitooni kvaliteeti, intonatsiooni (teatud pillidel), rütmitunnet, muusikalist mälu ja noodist lugemist. Vastuvõtukatsete komisjon vestleb kandidaatidega ning vajadusel küsib ka lisaküsimusi.
 • Vastuvõtukatset hindavad RMP osakonna õpetajatest moodustatud vastuvõtukatsete komisjon
 • Hinnatakse viiepallisüsteemis
 • Vastuvõtukomisjon teeb otsused hindamisel saadud tulemuste alusel
 • Maailmamuusika eel- ja põhiõppe õpilaskandidaatidest moodustuvad eraldi pingeread
 • Maailmamuusika erialale vastuvõetavate õpilaste arv selgub peale kooli kõikide erialade sisseastumiskatseid (sõltub riiklikust koolitustellimusest ja kogu kooli sisseastumiskatsete tulemusest)
 • Vastuvõtukatsete komisjoni otsus on lõplik.