Otse sisu juurde Lülita kõrgkontrastsust Ligipääsetavus

Juhtõpetaja Eve Pärnsalu
eve.parnsalu@muba.edu.ee

Õpetajad
Õppekavad
Kandideerimisavaldus
Eelkatse nõuded
Vastuvõtunõuded

Rütmimuusika osakond avati estraadiosakonna nime all 1977. aastal endises G. Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis. Idee autor ja innukas eestvedaja oli Uno Naissoo, kelle mälestuseks toimub iga-aastane noorte heliloojate konkurss.

Osakond on aegade jooksul mitu korda nime vahetanud, kuid eesmärgiks on alati professionaalse rütmimuusika hariduse andmine. Täna jaguneb osakond neljaks – rütmimuusika laulmine, rütmimuusika pillid, helindamine ja maailmamuusika

Rütmimuusika laulmise (RML) erialal saab õppida lauljaks-muusikuks, kes suudab lugeda ja kirjutada nooti, orienteerub muusikastiilides ja oskab oma häält professionaalselt kasutada. Õppetöö keskmeks on ansamblimäng, mida toetavad eriala, muusikateoreetilised ja üldkultuurilist maailmapilti avardavad õppeained. MUBA rütmimuusik-laulja on hea ansamblipartner ja aktiivne esineja. Õpingute jooksul on väga tähtsal kohal lisaks tunniplaanilisele tegevusele esinemispraktika, kontsertide külastamine ja meistriklassides osalemine. Õpingud lõppevad eriala lõpueksami kontserdiga.

Õpetajad:

Mare Väljataga (laul)
Eve Pärnsalu (laul, RML juhtõpetaja)
Reelika Ranik (laul)
Maarja Aarma (laul ja vokaalansambel)
Jana Kütt (laul)
Sirje Medell (laul, hääleseade)
Bert Pringi (laul ja hääleseade)
Kristin Murula (lavaline liikumine)
Maili Metssalu (kõnetehnika)
Iren Laidma (Alexanderi tehnika)
Ülo Mälgand (kontsertmeister)
Linda Kanter (kontsertmeister)
Rain Rämmal (kontsertmeister)
Tiit Saluveer (kontsertmeister)
Mathei Florea (kontsertmeister)
Jürmo Eespere (ansambel)
Mathieu Spaeter (ansambel)
Toomas Rull (ansambel)
Jason Larnell Hunter (ansambel)
Mairo Marjamaa (ansambel, teooria)
Siim Aimla (ansambel, arranžeerimine)
Toivo Unt (ansambel ja eesti muusika ajalugu)
Ara Yaralyan (improvisatsioon)
Tõnu Laikre (solfedžo)
Martin Kuusk (teooria, solfedžo)
Aivar Vassiljev (rütmika)
Tiit Juurikas (noodigraafika)
Raun Juurikas (klaverimängu alused)
Hain Hõlpus (klaverimängu alused)
Sergei Pedersen (klaverimängu alused)
Ülo Mälgand (jazzmuusika ajalugu)
Tiit Kõrvits (popmuusika ajalugu)
Indrek Palu (klassikalise muusika ajalugu)

Õppida on võimalik:

 • Kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil (õppeaeg 4 aastat; keskharidus omandatakse samaaegselt MUBA-s)(õppekava)
 • Kutseõpe (õppeaeg 3 aastat, keskharidus on eelnevalt omandatud) (õppekava ja tunnijaotusplaan)
 • Eelõpe kuni 2a (õpilane õpib samal ajal põhikooli 8.-9. klassis või gümnaasiumis; ettevalmistus põhiõppesse astumiseks)(tunnijaotusplaan)
  Tunnijaotusplaanid on näidised ja võivad muutuda!

Rütmimuusika laulu eriala eel- või põhiõppesse kandideerimiseks:

 1. esitada kandideerimisavaldus ning vajalikud dokumendid/failid;
 2. läbida eriala eelkatse (põhieksamile pääsevad vaid eeleksami läbinud, vt eriala eelkatse nõuded alt poolt); TÄHTEG 8. aprill;
 3. läbida solfedžo eelkatse;
 4. sooritada vastuvõtukatse solfedžos;
 5. juhul kui sisseastuja emakeel ei ole eesti keel ja ta ei ole eelnevat haridust omandanud eesti õppekeelega koolis, sooritada täiendavalt eesti keele katse;
 6. kirjutada essee teemal “Miks ma soovin astuda Tallinna Muusika- ja Balletikooli rütmimuusika osakonda ja mida toon endaga kaasa?”;
 7. sooritada vastuvõtukatse erialas (vt. vastuvõtunõuded);
 8. motivatsioonivestlus, mille käigus selgitatakse välja õpimotivatsioon, huvi rütmimuusika valdkonna vastu, väärtushinnangute sobivus ning valmisolek õppimiseks MUBAs.

Esita kandideerimisavaldus siin:

Kandideerimine 2024/25 õa on lõppenud.

Eriala eelkatse nõuded:

Failid (essee ja demo) lisada kandideerimisankeedile hiljemalt 08.04.

Rütmimuusika laulu eriala eelkatse koosneb kahest komponendist: essee ja demovoor.
Palume mõlemad (essee ja demo link) lisada kandideerimisavaldusele kandideerimiskeskkonnas. Faili nimetusse kirjutada õpilaskandidaadi nimi ja faili nimi (nt, KatiKaru_essee.pdf ja KatiKaru_Rahalaul.mp3).

Essee* (ca 1800 tähemärki):
Essees palume välja tuua järgmised punktid:
1. Nimi ja vanus ning mis õppesse kandideeritakse (eel- või põhiõppesse);
2. Palume kirjeldada oma eelnevat kogemust muusikamaailmas:
– Millises koolis ja/või kelle juures oled õppinud?
– Millist pilli või pille mängid? 
– Kuidas hindad oma muusikateoreetilisi/solfedžo teadmisi jne.)?
3. Palume kirjeldada ennast kui muusikut:
– Kes on sinu eeskujud?
– Millist muusikat kuulad?
– Kes on sinu lemmikartistid?
– Milline on olnud siiani sinu suurim kontserdielamus?
– Mis on sinu tugevused ja nõrkused?
4. Palume kirjeldada oma erialaga seotud tulevikuplaane.
5. Miks MUBA?

*Motivatsioonivestlus erialaeksamil toimub essee põhjal.

Demovoor:
– valida üks laul alltoodud nimekirjast ning salvestada selle live-esitus (audio demo). Laulu saateks võib kasutada klaverit, kitarri vm instrumenti või ka fonogrammi;
– laulu pikkus max 3 min;
– demo formaat – mp3 (palume salvestada vaid audio formaati; videofaile ei arvestata)
– demo laadida Google Drive’i vms lingiga jagatavasse keskkonda. Kontrolli, et fail on jagatud, mitte privaatne.

Laulude nimekiri:

 • G. Gershwin “Summertime”
 • J. Kosma “Autumn Leaves”
 • H. Warren “At Last”
 • J. Lennon, P. McCartney “Yesterday”
 • laul Stevie Wonderi loomingust/repertuaarist
 • laul Raimond Valgre loomingust
 • laul Uno Naissoo loomingust
 • laul Olav Ehala loomingust
 • laul Tõnis Mägi loomingust/repertuaarist

Vastuvõtunõuded (eelkatse läbinutele)

 1. Esitada kaks vabalt valitud laulu (à max 2 min) üks laul kolmest (eel- või põhikatsel) peab olema lauldud eesti keeles *;
 2. Laulda peast 16 takti laulu algusest (A-osa) R. Valgre loost “Viljandi serenaad” a capella – noodi leiad siit;
 3. Improviseerida 12-taktilise bluesi vormis klaveri saatel (nõue ei kehti eelõppele) – endale sobivas helistikus ja tempos bluesi harjutamise fonogrammid leiate siit;
 4. Lugeda peast luuletus või proosakatkend eesti keeles (max 1 min);
 5. Komisjon võib vajadusel kandidaadiga läbi viia muusikalise kuulmise katse (meloodia imiteerimine);
 6. Motivatsioonivestlus essee põhjal.

Vastuvõtukatsel hinnatakse laulja vokaalseid eeldusi, muusikalist kuulmist, intonatsiooni täpsust, rütmitunnet, muusikalist mälu, sõnalist osavust ja artistlikkust. Kõik katsel nõutu tuleb esitada peast.
* Laule võib vastuvõtukatsel esitada fonogrammiga, ise saates, oma saatjaga või ka kooli pakutava pianistiga (temaga saab konsultatsioonis loo(d) läbi proovida). Laulude noodid palume eelnevalt edastada pdf-formaadis: eve.parnsalu@muba.edu.ee ning noodid ka katsele kaasa võtta!

Hindamine

 • Vastuvõtukatset hindab RML osakonna õpetajatest moodustatud erialakomisjon.
 • Vastuvõtukatsel hinnatakse sisseastuja muusikalist kuulmist, intonatsiooni, diktsiooni, rütmitunnet, musikaalsust, lavalist olekut, väljendusrikkust, artistlikkust ja noodist lugemise oskust.
 • Erialakatset hinnatakse viiepallisüsteemis.
 • Vastuvõtukomisjon teeb otsused solfedžo ja eriala katsete hindamisel saadud tulemuste ja erialakomisjoni ettepanekute alusel.
 • Võrdsete tulemuste korral on määravaks erialakatse tulemused, mida mõjutab solfedžo sisseastumiskatse tulemus.
 • RML eel- ja põhiõppe õpilaskandidaatidest moodustuvad eraldi pingeread.
 • RML erialale vastuvõetavate õpilaste arv selgub peale kooli kõikide erialade sisseastumiskatseid (sõltub riiklikust koolitustellimusest ja kogu kooli sisseastumiskatsete tulemusest).
 • Vastuvõtukomisjoni otsuse saab iga kandidaat teada kooli koduleheküljelt ja e-kirja teel.
 • Vastuvõtukatse komisjoni otsus on lõplik ja kommentaare katse tulemuste kohta komisjon e-kirja teel ei jaga.