Otse sisu juurde Lülita kõrgkontrastsust Ligipääsetavus

Juhtõpetaja Eve Pärnsalu
eve.parnsalu@muba.edu.ee

Õppekavad
Eelkatse nõuded
Vastuvõtunõuded

Rütmimuusika laulmise (RML) osakonnas saab õppida lauljaks-muusikuks, kes suudab lugeda ja kirjutada nooti, orienteerub muusikastiilides ja oskab oma häält professionaalselt kasutada. MUBA rütmimuusik-laulja on hea ansamblipartner ja aktiivne esineja.

Käesoleval õppeaastal tegutsevad RML osakonnas eriala õpetajatena Mare Väljataga, Eve Pärnsalu (tegev ka RML juhtõpetajana), Bert Pringi ja Reelika Ranik, Maarja Aarma ning Jana Kütt. Vokaalansamblite juhendajad on Mare Väljataga ja Maarja Aarma. Hääleseadet annavad Bert Pringi ja Anneli Pilpak. Lisaks laulmisele, ansamblitele ja muusikateoreetilistele ainetele saab RML osakonnas õppida lavakõnet ja lavalist liikumist. Lavalise liikumise tunde viib läbi Kristin Pukka Murula. Lavakõne tunde juhendab Karolin Jürise. Kontsertmeistritena on tegevad Ülo Mälgand, Tiit Saluveer, Rain Rämmal ja Mathei Florea.

Õppida on võimalik:

 • Kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil (õppeaeg 4 aastat; keskharidus omandatakse samaaegselt MUBA-s)(õppekava)
 • Kutseõpe (õppeaeg 3 aastat, keskharidus on eelnevalt omandatud või omandatakse mõnes teises gümnaasiumis) (õppekava ja tunnijaotusplaan)
 • Eelõpe kuni 2a (õpilane õpib samal ajal põhikooli 8.-9. klassis või gümnaasiumis; ettevalmistus põhiõppesse astumiseks)
  Tunnijaotusplaanid on näidised ja võivad muutuda!

Rütmimuusika laulu eriala eel- või põhiõppesse kandideerimiseks:

 1. esitada kandideerimisavaldus ning vajalikud dokumendid/failid
 2. läbida eriala eelkatse (põhieksamile pääsevad vaid eeleksami läbinud, vt eriala eelkatse nõuded) 
 3. läbida solfedžo eelkatse;
 4. sooritada vastuvõtukatse solfedžos;
 5. Juhul kui sisseastuja emakeel ei ole eesti keel ja ta ei ole eelnevat haridust omandanud eesti õppekeelega koolis, sooritada täiendavalt eesti keele eksam;
 6. sooritada vastuvõtukatse erialas (vt.vastuvõtunõuded).

Esita kandideerimisavaldus siin:

2023/2024 õppeaasta vastuvõtt on lõppenud.

Eriala eelkatse nõuded:

 1. Valida üks laul alltoodud nimekirjast ning salvestada laulu esitus (audiodemo). Laulu saateks võib kasutada klaverit, kitarri vm instrumenti või ka fonogrammi.
  Laulu pikkus max 3 min. Demo formaat – mp3 (palume salvestada vaid audio formaati; videofaile ei arvestata)
  Demo laadida Google Drive’i vms lingiga jagatavasse keskkonda. Kontrolli, et fail on jagatud, mitte privaatne.
 2. Kirjutada essee (u 150 sõna) teemal “Miks ma tahan MUBAsse õppima asuda ja mida toon endaga kaasa”.
  Essees märkida kindlasti oma nimi ja vanus, kas kandideeritakse eel- või põhiõppesse ning mis (muusika)õppeasutus(ed) või klass on läbitud/pooleli.

PALUME ESSEE JA DEMO LINK LISADA KANDIDEERIMISAVALDUSELE KANDIDEERIMISKESKKONNAS!
Faili nimetusse kirjutada õpilaskandidaadi nimi ja faili nimi (nt, KatiKaru_essee.doc ja KatiKaru_Rahalaul.mp3).

Laulude nimekiri:

 • G. Gershwin “Summertime”
 • J. Kosma “Autumn Leaves”
 • H. Warren “At Last”
 • J. Lennon, P. McCartney “Yesterday”
 • laul Stevie Wonderi loomingust/repertuaarist
 • laul Raimond Valgre loomingust
 • laul Uno Naissoo loomingust
 • laul Olav Ehala loomingust
 • laul Tõnis Mägi loomingust/repertuaarist

Vastuvõtunõuded (eelkatse läbinutele)

 1. Esitada kaks vabalt valitud laulu (à max 2 min) üks laul kolmest (eel- või põhikatsel) peab olema lauldud eesti keeles *
 2. Laulda peast 16 takti laulu algusest (A-osa) R. Valgre loost “Viljandi serenaad” a capella – noodi leiad siit
 3. Improviseerida 12-taktilise bluesi vormis klaveri saatel (nõue ei kehti eelõppele) – sobivas helistikus ja tempos bluesi harjutamise fonogrammid leiate siit
 4. Lugeda peast luuletus või proosakatkend eesti keeles (max 1 min)

Komisjon võib vajadusel kandidaadiga läbi viia ka muusikalise kuulmise katse (meloodia imiteerimine). Vastuvõtukatsel hinnatakse laulja vokaalseid eeldusi, muusikalist kuulmist, intonatsioonitäpsust, rütmitunnet, muusikalist mälu, sõnalist osavust ja artistlikkust. Kõik katsel nõutu tuleb esitada peast.
* Laule võib esitada fonogrammiga, ise saates, oma saatjaga või ka kooli pakutava pianistiga (temaga saab konsultatsioonis loo(d) läbi proovida). Laulude noodid palume eelnevalt edastada pdf-formaadis: eve.parnsalu@muba.edu.ee ning noodid ka eksamile kaasa võtta!

Hindamine

 • Vastuvõtukatset hindavad RML osakonna õpetajatest moodustatud erialakomisjon.
 • Erialakatset hinnatakse viiepallisüsteemis.
 • Vastuvõtukomisjon teeb otsused solfedžo ja eriala eksamite hindamisel saadud tulemuste ja erialakomisjoni ettepanekute alusel.
 • Võrdsete tulemuste korral on määravaks erialakatse tulemused, solfedžohinne mõjutab oluliselt.
 • RML eel- ja põhiõppe õpilaskandidaatidest moodustuvad eraldi pingeread.
 • RML erialale vastuvõetavate õpilaste arv selgub peale kooli kõikide erialade sisseastumiskatseid (sõltub riiklikust koolitustellimusest ja kogu kooli sisseastumiskatsete tulemusest).
 • Vastuvõtukomisjoni otsuse saab iga kandidaat teada kooli koduleheküljelt.
 • Kommentaare eksamitulemuste kohta komisjon e-kirja teel ei jaga.