Otse sisu juurde Lülita kõrgkontrastsust Ligipääsetavus

Koordinaator Taavi Paomets
taavi.paomets@muba.edu.ee

Muusikaproduktsiooni ettevalmistuskursus MUBA jätkuõppesse sisseastujatele. Loe täpsemalt siit

Muusikaproduktsiooni erialale on oodatud huvilised, kes soovivad arendada ennast ühes muusikamaailma kõige põnevamas valdkonnas. Muusikaproduktsiooni jätkuõpe on uus suund MUBA rütmimuusika osakonnas, mille eesmärk on koolitada mitmekülgsete helitehnoloogia alaste teadmiste ja praktiliste oskustega spetsialiste, kes on nõutud nii kaasaegses helistuudios, reklaami agentuurides, helitehnilisi teenuseid pakkuvates ettevõtetes kui ka raadios ning televisioonis. Läbi õppetöö koos tänapäevaste digitaalsete salvestustehnikate, programmide ning oma ala spetsialistidega õpitakse kuidas tulla toime kiirelt muutuvas muusika loome, laulukirjutamise ning produktsiooni maailmas. Lisaks stuudiotööle ja produtseerimisele arendatakse ka omal valikul instrumendi või vokaali oskusi.

Muusikaproduktsiooni õpe toimub 1-aastase jätkuõppena.
Õppima ootame muusika erialade 4. kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavate kompetentsidega isikuid, kellel on vähemalt keskharidus.

Õppima võetakse 8 õpilast tasuta kohtadele ja 4 tasulistele õppekohtadele vastavalt vastuvõtukatsete pingereale. Tasulise õppekoha maksumus 110€/kuu.

Õppekava
Tunnijaotusplaan

Õppetöö toimub peamiselt kahel päeval nädalas – esmaspäeviti ja neljapäeviti –, mil läbitakse põhiained ja kohustuslikud valikained. Mõne valikaine toimumisaeg võib olla teistel nädalapäevadel.  Individuaaltundide ajad kokkuleppel õpetajaga. Sellele lisandub iseseisev töö individuaalselt ja grupis, oma projekti elluviimine. 

Salvestusel parima tulemuse saavutamiseks läheb tarvis erilisi oskusi. Peale tehniliste ja muusikaliste teadmiste peab olema sotsiaalselt võimeline kohanema ja oskama ümber käia erinevate isiksuste tüüpidega. Produktsiooni kursusel treenitakse kriitilist kõrva kvaliteedi suhtes ning õpitakse kuidas aidata muusikutel saavutada oma maksimaalne potentsiaal.

Õppejõududena on kava läbi viimas

 • muusikaprodutsent ja laulukirjutaja Taavi Paomets
 • külalisõppejõududena (1x õppeaasta jooksul!)
  • Eesti üks produktsiivsemaid muusikaprodutsente Sander Mölder
  • nõutud mixija nii Eestis kui väljaspool – José Neves
  • produtsent ja DJ Bert Prikenfeld


Õppekava rikastavad festivalid, konkursid ja õpitoad.

Mida teha jätkuõppe muusikaproduktsiooni erialale kandideerimiseks?

 1. Esitada kandideerimisavaldus ning vajalikud dokumendid;
 2. Sooritada vastuvõtukatse.

Kandideerimine 2024/25 õa on lõppenud.

Vastuvõtukatse koosneb kahest voorust:

I voor – kirjalik

 • CV
 • Motivatsioonikiri
 • salvestatud demo: omalooming, mis peab sisaldama järgmisi elemente: rütm, bass, harmoonia, meloodia (min pikkus 1 min); demo laadida Google Drive’i vms lingiga jagatavasse keskkonda. Kontrolli, et fail on jagatud, mitte privaatne;

Palume kõik kolm tööd (CV, motivatsioonikiri ja demo link) lisada kandideerimisavaldusele kandideerimiskeskkonnas. Faili nimetusse kirjutada õpilaskandidaadi nimi ja faili nimi (nt, KatiKaru_CV.pdf, KatiKaru_Rahalaul.mp3, KatiKaru_motivatsioonikiri.pdf).

II vooru edasipääsejad saavad vastavasisulise teate e-kirja teel. Maksimaalselt pääseb II vooru edasi 20 kandidaati. I voorust mitte edasipääsemise korral eraldi infot ei saadeta.

II voor

 • Loominguline lisaülesanne
 • Musikaalsuse test:
  Erinevate instrumentide ja tämbrite eristamine kuulmise järgi.
  Suuline rütmidiktaat.
  Muusikateooria baasteadmiste test (nootide, intervallide ja akordide tundmine)
 • Vestlus motivatsioonikirja alusel.

Hindamine

 • Vastuvõtukatset hindab muusikaproduktsiooni eriala õpetajatest moodustatud erialakomisjon.
 • Vastuvõtukatsetel hinnatakse sisseastuja loomingulisust, rütmitunnet, musikaalsust, muusikalist kuulmist, muusikalist mälu ja elementaarset noodilugemise oskust.
 • Erialakatset hinnatakse viiepallisüsteemis.
 • Vestlusel hinnatakse sisseastuja muusikaproduktsiooni alaseid teadmisi ja oskusi ning motivatsiooni muusikaproduktsiooni õppimiseks. Vestluse aluseks on motivatsioonikiri.
 • Õpilaskandidaatide sisseastumistulemuste punktiskoor on aluseks pingerea tekkimisele, millest 8 esimest saavad õppida tasuta kohtadel ja 4 tasulisel õppel.
 • Vastuvõtukomisjoni otsuse saab iga kandidaat teada kooli koduleheküljelt ja e-kirja teel.
 • Vastuvõtukatse komisjoni otsus on lõplik ja kommentaare katse tulemuste kohta komisjon ei jaga.