Otse sisu juurde Lülita kõrgkontrastsust Ligipääsetavus

Juhtõpetaja Mairo Marjamaa
mairo.marjamaa@muba.edu.ee

Õpetajad
Õppekava ja tunnijaotusplaan
Kandideerimisavaldus
Vastuvõtunõuded

Põhikoolis õppides saab õpilane baasteadmised rütmimuusikast, selle erinevatest stiilidest ja esteetikast, harjutamise kui olulise vilumuse vajalikkusest ning koosmängu oskusest. Õpetamisel võetakse arvesse popi, roki ja džässi eripärasid, nagu rütmika ja improvisatsioon. 

Rütmimuusika õppekava peab oluliseks nii õpilase isiklikku arengut ja loomingulist väljendust kui ka meeskonnatöö oskusi. Süvendatud rõhuasetus on ansamblimängul, et arendada võimekust ja valmisolekut ansamblis koos musitseerida. Õppetöö oluline osa on esinemispraktika, kontsertide külastamine ja meistriklassides osalemine. 

Põhikooli lõpetajad saavad soovi korral jätkata MUBA kutseõppes kandideerides MUBA rütmimuusika kutseõppe erialadele. 

Õpetajad:

Hanna-Liina Võsa (laul)
Jürmo Eespere (klaver)
Martin Kuusk (saksofon, klarnet ja rütmika)
Raul Vaigla (basskitarr)
Jaanis Kill (kitarr)
Andrus Lillepea (löökpillid)
Tiit Kalluste (akordion)
Liis Lutsoja (viiul)
Tõnu Laikre (solfedžo)
Andres Olema (produktsiooni alused)
Diana Kiivit (üldklaver)
Kadri-Ann Sumera (klaverimängu tehnika)
Mathei Florea (kontsertmeister)

Sisseastumiskatsetele ootame noori, kes:

 • armastavad muusikat ja soovivad oma muusikalisi oskusi arendada läbi rütmimuusika;
 • on saanud muusikalist algharidust (muusikakoolis, -stuudios või eraõpetaja juures);
 • teab elementaarset muusikateooriat;
 • oskab mängida mingit pilli. 

*Eelistatud on varem õpitud pilli õppimise jätkamine, kuid erandkorras on võimalik ka sisse astumisel vahetada eriala instrumenti. Instrumendi vahetamise soovist palume eelnevalt konsulteerida rütmimuusika õppejuhiga.

Põhikooli rütmimuusika erialadele kandideerimiseks:

 • Esitada kandideerimisavaldus ning vajalikud dokumendid;
 • Sooritada vastuvõtukatse erialas (vt vastuvõtunõuded);
 • Sooritada vastuvõtukatse solfedžos;
 • Juhul kui sisseastuja emakeel ei ole eesti keel ja ta ei ole eelnevat haridust omandanud eesti õppekeelega koolis, sooritada täiendavalt eesti keele katse;
 • Motivatsioonivestlus, mille käigus selgitatakse välja õpimotivatsioon, huvi rütmimuusika valdkonna vastu, väärtushinnangute sobivus ning valmisolek õppimiseks MUBAs.

Esita kandideerimisavaldus siin:

Vastuvõtukatsetele registreerimine kuni 08.04.2024.

Kandideerimisavaldus

Vastuvõtunõuded:

Basskitarr, kitarr, klaver, laul, puhkpillid, akordion:

 1. Esitada kaks erineva karakteriga pala, mis kõige paremini iseloomustavad sisseastuja tehnilisi ja muusikalisi võimeid. Lood võib esitada üksi, saateinstrumendiga või fonogrammiga. Üks esitatavatest paladest võib olla etüüd. Laulu erialale astujatel palume vähemalt ühe loo kahest esitada a capella. Kõik lood tuleb esitada peast.
 2. Esitada üks duur ja üks moll (harmooniline ja meloodiline) heliredel omal vabal valikul (minimaalselt 2 võtmemärgiga).
 3. Noodist lugemine ehk prima vista viiulivõtmes (basskitarri erialale astuja bassivõtmes).
 4. Imitatsiooni test:
  – kuulmise järgi mängida/laulda oma pillil järele erineva raskusastmega meloodiakatkeid;
  – kuulmise järgi koputada või plaksutada järele erineva raskusastmega rütmiharjutusi.

Löökpillid

 1. Esitada üks kahest:
  – vabas vormis trummisoolo kestusega 1-2 minutit, mis kõige paremini iseloomustab sisseastuja tehnilisi ja muusikalisi võimeid. Trummisoolo võiks sisaldada mingis mahus ka meetrumi hoidmist (mingi trummigruuvi hoidmist ja trummifillide kasutamist);
  – vabalt valitud loo trummipartii esitamine üksi või saatega/fonogrammiga.
 2. Esitada ettevalmistatud etüüd soolotrummil;
 3. Noodist lugemine (prima vista) soolotrummi ja trummikomplektiga;
 4. Lihtsate trummigruuvide noodist lugemine;
 5. Lihtsamate rütmistiilide tundmine ja esitamine trummikomplektil: 1/8 rock, 1/16 beat, 12/8 blues, valss, classic 2 beat, (shuffle, bossa nova);
 6. Rütmi imitatsiooni test. Järele koputada või plaksutada erineva raskusastmega rütmiharjutusi.

Hindamine

 • Vastuvõtukatset hindab rütmimuusika osakonna õpetajatest moodustatud erialakomisjon.
 • Katsel hinnatakse sisseastuja muusikalist kuulmist, pillitooni kvaliteeti, tehnilist taset, intonatsiooni (teatud pillidel), rütmitunnet, muusikalist mälu, musikaalsust ja noodist lugemist. Kõik eksamil nõutu tuleb esitada peast. Vastuvõtukatse komisjon vestleb kandidaatidega ning vajadusel küsib ka lisaküsimusi.
 • Erialakatset hinnatakse viiepallisüsteemis.
 • Vastuvõtukomisjon teeb otsused solfedžo ja eriala katsete hindamisel saadud tulemuste ja erialakomisjoni ettepanekute alusel.
 • Võrdsete tulemuste korral on määravaks erialakatse tulemused, mida mõjutab solfedžo sisseastumiskatse tulemus.
 • Igale erialale vastuvõetavate õpilaste arv selgub peale kooli kõikide erialade sisseastumiskatseid (sõltub riiklikust koolitustellimusest ja kogu kooli sisseastumiskatsete tulemusest).
 • Vastuvõtukomisjoni otsuse saab iga kandidaat teada kooli koduleheküljelt ja e-kirja teel.
 • Vastuvõtukatse komisjoni otsus on lõplik ja kommentaare katse tulemuste kohta komisjon e-kirja teel ei jaga.