Otse sisu juurde Lülita kõrgkontrastsust Ligipääsetavus

Juhtõpetaja Martti Raide
martti.raide@muba.edu.ee

Õpetajad
Õppekavad
Kandideerimisavaldus
Vastuvõtunõuded

Tallinna Muusika- ja Balletikooli klassikalise muusika klahvpilliosakonnas saab õppida klaveri, klavessiini, oreli ja akordioni erialal. Õppija saab ettevalmistuse edasiõppimiseks muusikakõrgkoolis, aga ka tegutsemiseks solistina, saatjana, ansamblistina, õpetajaametis või mujal.​ 

Lisaks erialale arendatakse meil ansamblimängu erinevates kammeransambli koosseisudes (pianistidel ka klaveriansamblis). Saateklassi tundides õpitakse tundma koostööd lauljaga. Muusikalist loovust ja fantaasiat arendatakse improvisatsiooni tundides. Kutseõppe suunal saab põhiteadmised õpetajatöö metoodikast, tutvutakse algastme õpperepertuaariga. Lisainstrumendina on klaveriõpilasel võimalik õppida orelit, klavessiini või rütmimuusika klaverit. Väga oluline roll meie kooli hariduskogemusel on esinemispraktikal.

Meie erialaõpetajad

Klaver: Inga Arro, Jelena Elkind, Ira Floss, Marrit Gerretz-Traksmann, Piret Habak, Marja Jürisson, Age Juurikas, Mati Mikalai, Martti Raide, Johan Randvere, Kai Ratassepp, Ia Remmel, Marju Roots, Jekaterina Rostovtseva, Reet Ruubel, Elina Seegel, Eike Sild, Kadri-Ann Sumera, Kersti Sumera, Ralf Taal, Elle-Riin Volmer, Piret Väinmaa.
Klavessiin: Reinut Tepp
Orel: Kristel Aer
Akordion: Tiit Kalluste, Tiina Välja

Väliskonsultandid:
Peep Lassmann, Sten Lassmann, Mihkel Poll

Õppida on võimalik:

Mida teha klahvpilli erialadele kandideerimiseks?

 • esitada kandideerimisavaldus ning vajalikud dokumendid;
 • sooritada vastuvõtukatse erialas (vt vastuvõtunõuded);
 • sooritada vastuvõtukatse solfedžos;
 • juhul kui sisseastuja emakeel ei ole eesti keel ja ta ei ole eelnevat haridust omandanud eesti õppekeelega koolis, sooritada täiendavalt eesti keele test;
 • motivatsiooni/perevestlusel saadakse ülevaade ootustest koolile ning kandidaadi sobivusest koolis õppimiseks. Hinnatakse motivatsiooni ja valmisolekut omandamaks valitud eriala oskus professionaalsel tasemel.

Esita kandideerimisavaldus siin:

Vastuvõtukatsetele registreerimine kuni 08.04.2024.

Kandideerimisavaldus

Vastuvõtunõuded

Klaver:
Vastuvõtukatsel tuleb esitada peast:

Põhikool ja gümnaasium
2.  klass: kolm erineva iseloomuga pala.
3.  klass: kolm erineva iseloomuga pala; heliredel (vabalt valitud helistik): heliredel, kolmkõla, akordid (2 oktavit koos kätega üles-alla).
4. klass: kolm teost: polüfoonia, pala, suurvorm; heliredel (vabalt valitud helistik): heliredel, kolmkõla, akordid (4 oktavit koos kätega).
5.-9. klass: neli teost: polüfoonia, pala, etüüd, suurvorm; heliredel (vabalt valitud helistik): heliredel, lühike kolmkõla, pikk kolmkõla, akordid, kromaatiline, kadents. Alates 6. klassist lisanduvad heliredel ja kromaatiline intervallides (tertsis, deetsimis) ning dominantseptakord (duurides), juhtseptakord (mollides).
Gümnaasium: neli teost: polüfoonia, pala, etüüd, suurvorm; heliredel (sisseastuja poolt vabalt valitud helistik): heliredel (okt, tertsis, deetsimis, sekstis), lühike kolmkõla, pikk kolmkõla (segapööretes), akordid, kromaatiline (okt, tertsis, deetsimis, sekstis), dominantseptakord ja tema pöörded (duurides), juhtseptakord ja tema pöörded (mollides), kadents.
Kutseõpe
Põhiõpe: kolm teost erinevatest ajastutest, neist üks kiires liikumises.
Eelõpe: kaks teost erinevatest ajastutest, neist üks kiires liikumises.

Orel:
Oreli õpe algab 5. klassist. Enne seda on erialaõpe klaveripõhine.
NB! Kava võib esitada noodist.

Põhikool: Johann Sebastian Bachi teos või mõne muu autori polüfooniline pala; peale 1830. a kirjutatud teos
Orelimängu oskuse puudumisel võib vastuvõtukatse teha klaveril vastavalt klaveri vastuvõtukatse nõuetele.
Gümnaasium ja kutseõppe põhiõpe: Johann Sebastian Bachi koraalieelmäng või prelüüdi ja fuuga; peale 1830. a kirjutatud teos. Toimub lehestlugemise oskuse kontroll.
Eelõpe: Johann Sebastian Bachi teos; peale 1830. a kirjutatud teos.
Toimub lehestlugemise oskuse kontroll.

Klavessiin:
Kava võib esitada noodist, kuid soovituslik on vähemalt ühe loo peast esitamine.
Klavessiinimängu oskuse puudumisel võib kava esitada klaveril. Klavessiini eriala
konsultatsiooni eelnev külastamine on kohustuslik.

2.–4. klass: kaks erineva karakteriga pala.
5.–9. klass: kolm erineva karakteriga pala, soovituslikult eri maade heliloojatelt.
Gümnaasium ja kutseõppe põhiõpe: kolm teost, neist üks J. S. Bachilt ning kaks erineva karakteriga
pala XVI-XVIII sajandist.
Eelõpe: kaks erineva karakteriga pala, soovituslikult eri maade heliloojatelt.


Akordion:
Kava esitatakse peast.

2.–5.  klass: kaks erineva karakteriga pala; heliredel: duur ja moll (heliredelid, kolmkõlad, akordid).
6. –9. klass kolm erineva karakteriga pala, sh üks neist polüfoonilise helikeelega; heliredel: duur ja moll (heliredelid, kolmkõlad, akordid).
Gümnaasium ja kutseõppe põhiõpe: kolm erineva karakteriga pala, sh üks neist polüfoonilise helikeelega; heliredel: duur ja moll 3 võtmemärgini (heliredelid, kolmkõlad, akordid).
Eelõpe: kaks erineva karakteriga pala; heliredel: duur ja moll 2 võtmemärgini (heliredelid, kolmkõlad, akordid).

Hindamine:

 • Vastuvõtukatset hindab vastava eriala õpetajatest moodustatud vastuvõtukatse komisjon
 • Katsel hinnatakse sisseastuja muusikalist kuulmist, tehnilist taset, rütmitunnet, muusikalist väljendusrikkust, lavalist olekut
 • Hinnatakse viiepallisüsteemis
 • Vastuvõtukomisjon teeb otsused hindamisel saadud tulemuste alusel
 • Eel- ja põhiõppe õpilaskandidaatidest moodustuvad eraldi pingeread
 • Igale erialale vastuvõetavate õpilaste arv selgub peale kooli kõikide erialade sisseastumiskatseid (sõltub riiklikust koolitustellimusest ja kogu kooli sisseastumiskatsete tulemusest)
 • Vastuvõtukatse komisjoni otsus on lõplik.