Otse sisu juurde Lülita kõrgkontrastsust Ligipääsetavus

Põhikooli ja gümnaasiumi sisseastumiskatsed solfedžos 2.–4. klassi astujaile

Solfedžo eksamil 2. -4. klassi tuleb esmalt sooritada musikaalsuskatse. Musikaalsuskatse
positiivse sooritamise järel kontrollitakse õpilase teadmisi ja oskusi vastavalt
sisseastumisnõuetele solfedžos.

Musikaalsuse katse 2., 3. ja 4. klassi astujale:

 • vabalt valitud laulu laulmine
 • üksikute nootide, intervallide (terts, kvart, kvint) ja kolmkõlade (M, M6, M64, m, m6, m64) laulmine kuulmise järgi, mängitakse klaveril, õpilane laulab järgi
 • muusikalise mälu harjutused: õpetaja laulab ette lühikese meloodia, õpilane kordab sama meloodiat
 • fraasi lõpetamine: õpetaja laulab ette fraasi esimese poole, õpilane teeb sellele ise lõpu, lõpetab toonikasse.
 • rütmi plaksutamine: õpetaja plaksutab ette lihtsama rütmi, õpilane kordab sama rütmi

Sisseastumisnõuded 2. klassi astujaile: 

 • Musikaalsuse katse (vt musikaalsuse katse 2., 3. ja 4. klassi astujale)
 • Nootide tundmine viiulivõtmes esimeses oktavis ja bassivõtmes väikeses oktavis
 • Rütmiharjutuse plaksutamine (2/4, 3/4 või 4/4 taktimõõdus).
 • Vaata kasutatavaid rütme ja pause siit:
https://lh5.googleusercontent.com/_KCd5HlPFKk2LiOtM2YzBzAyimeQ5adOCOqf33FPjG-g7i1RKrPk7qrhJZ4R5xTx62HB_tEFemFgE3X30JyaxW_z-TtkpzcFS-rDcr5KtHb8qTnmeKH3rKAJYPmAkxUvO33Lkan0_kdpEJxx7qC4s6Pnk38IL6s0-ylZPO5BcQVilIn53a0Du6L29wzA-b69-BV9vxA

Sisseastumisnõuded 3. klassi astujaile:

 • Musikaalsuse katse (vt musikaalsuse katse 2., 3. ja 4. klassi astujale)
 • Kuni kahe võtmemärgiga helistikud, nende ehitamine ja laulmine (loomulik duur, loomulik ja harmooniline moll – heliread ja põhikolmkõlad).
 • Lihtsama harjutuse laulmine (c-d-e, do-re-mi või JO-LE-MI).
 • Rütmiharjutuse koputamine (2/4, 3/4 või 4/4 taktimõõdus).
 • Vaata kasutatavaid rütme ja pause siit:

Sisseastumisnõuded 4. klassi astujaile:

 • Musikaalsuse katse (vt musikaalsuse katse 2., 3. ja 4. klassi astujale)
 • Kuni kolme võtmemärgiga helistikud, nende ehitamine ja laulmine (loomulik duur, loomulik ja harmooniline moll ─ heliread ja põhikolmkõlad).
 • Lihtsama harjutuse laulmine (c-d-e, do-re-mi või JO-LE-MI).
 • Rütmiharjutuse koputamine (2/4, 3/4 või 4/4 taktimõõdus).
 • Lihtintervallid priimist kvindini – määramine kuulmise põhjal ja ehitamine helistikus.
 • Vaata kasutatavaid rütme ja pause siit:
https://lh4.googleusercontent.com/MmaSk4TIRm3NCeq_qrI5NQ0npVgWWlIlHEtk9O2krlf6lRtX1SaDMG6h3BEW2PXiH0xJFAI0oHRMY93rWg-XhxAgLqP1cQ7ucJ6mk3K2clUVomhbsBHMADnd2KU9Z5vYoqKx3U-vl4icKmo9PZvlOyi9letgrSbjsbQXsPUuY60RBaGZ9eDmCXFefJ_NPAtX_4lxQbE

Sisseastumiskatsed solfedžos 5.– 10. klassi astujaile

Sisseastumiseksam (test) 5. –10. kl astujaile koosneb kirjalikust ja suulisest osast.

Testi sooritamise käigus selgub, kas õpilane on valmis alustama õpinguid teiste õpilastega võrdsel tasemel.

Sisseastumisel on määrav õpilase erialane tase ning suutlikkus vajadusel järele õppida teadmisi ja oskusi, mida ta ei ole veel omandanud.

Sisseastumisnõuded 5. klassi astujaile:

 • Kuni nelja võtmemärgiga helistikud, nende laulmine, ehitamine ja määramine (loomulik duur, loomulik ja harmooniline moll).
 • Lihtintervallide määramine kuulmise põhjal (helistikuväliselt).
 • Lihtintervallide laulmine, ehitamine ja määramine helistikus.
 • Põhikolmkõlad duuris ja mollis, I kolmkõla pöörded duuris ja mollis – laulmine, ehitamine ning määramine helistikus.
 • Harjutuse laulmine.
 • Rütmiharjutuse koputamine.
  Vaata: NÄIDISTEST 5. klassi astujale

Sisseastumisnõuded 6. klassi astujaile:

 • Kuni viie võtmemärgiga helistikud, nende laulmine, ehitamine ja määramine (loomulik duur; loomulik, harmooniline ja meloodiline moll).
 • Lihtintervallide määramine kuulmise põhjal (helistikuväliselt).
 • Lihtintervallide laulmine, ehitamine ja määramine helistikus ning etteantud noodist.
 • Duur- ja mollkolmkõlade ning nende pöörete (M, M6, M64, m, m6, m64) määramine kuulmise põhjal (helistikuväliselt).
 • Põhikolmkõlad pööretega duuris ja mollis – laulmine, ehitamine ja määramine helistikus.
 • V7 põhikujus duuris ja mollis – laulmine, ehitamine ja määramine helistikus.
 • Diktaat.
 • Harjutuse laulmine.
 • Rütmiharjutuse koputamine.
  Vaata: NÄIDISTEST 6. klassi astujale

Sisseastumisnõuded 7. klassi astujaile:

 • Kuni kuue võtmemärgiga helistikud, nende laulmine, ehitamine ja määramine (loomulik duur; loomulik, harmooniline ja meloodiline moll)
 • Lihtintervallide määramine kuulmise põhjal (helistikuväliselt).
 • Lihtintervallide laulmine, ehitamine ja määramine helistikus ning etteantud noodist.
 • Duur- ja mollkolmkõlade ning nende pöörete (M, M6, M64, m, m6, m64) määramine kuulmise põhjal (helistikuväliselt).
 • Põhikolmkõlad pööretega, III ja VI kolmkõla – laulmine, ehitamine ja määramine helistikus.
 • V7 põhikujus duuris ja mollis – laulmine, ehitamine ja määramine helistikus.
 • Diktaat.
 •  Akordijärgnevus: määratavateks akordideks duuris/mollis on põhikolmkõlad pööretega, III ja VI kolmkõla, V7 põhikujus.
 • Harjutuse laulmine.
 • Rütmiharjutuse koputamine.
  Vaata: NÄIDISTEST 7. klassi astujale

Sisseastumisnõuded 8. klassi astujaile:

 • Kuni seitsme võtmemärgiga helistikud, nende laulmine, ehitamine ja määramine (loomulik ja harmooniline duur; loomulik, harmooniline ja meloodiline moll).
 • Lihtintervallide määramine kuulmise põhjal (helistikuväliselt).
 • Lihtintervallide laulmine, ehitamine ja määramine etteantud noodist ning helistikus.
 • Duur- ja mollkolmkõlade ning nende pöörete (M, M6, M64, m, m6, m64) määramine kuulmise põhjal (helistikuväliselt).
 • Põhikolmkõlad pööretega, III ja VI kolmkõla – ehitamine, laulmine ja määramine helistikus.
 •  V7 pööretega duuris ja mollis – ehitamine, laulmine ja määramine helistikus.
 • VII7 põhikujus duuris, >VII7 põhikujus duuris ja mollis, lahendustega I ja läbi V65 I – ehitamine, laulmine ja määramine helistikus.
 • II7 põhikujus duuris, lahendustega V ja läbi V43  I – ehitamine, laulmine ja määramine helistikus.
 • Diktaat.
 • Akordijärgnevus: määratavateks akordideks duuris/mollis on põhikolmkõlad pööretega, III ja VI kolmkõla, V7 pööretega, >VII7  põhikujus; lisaks duuris VII7  ja II7 põhikujus.
 • Harjutuse laulmine.
 • Rütmiharjutuse koputamine.
  Vaata: NÄIDISTEST 8. klassi astujale

Sisseastumisnõuded 9. klassi astujaile:

 • Kuni seitsme võtmemärgiga helistikud, nende laulmine, ehitamine ja määramine (loomulik ja harmooniline duur; loomulik, harmooniline ja meloodiline moll ─ viiuli- ja bassivõtmes).
 • Kromaatilise duuri ja molli õigekiri.
 • Lihtintervallide määramine kuulmise põhjal (helistikuväliselt).
 •  Lihtintervallide laulmine, ehitamine ja määramine etteantud noodist.
 •  Duur- ja mollkolmkõlade ning nende pöörete (M, M6, M64, m, m6, m64) määramine kuulmise põhjal ning ehitamine etteantud noodist (helistikuväliselt).
 • Põhikolmkõlad pööretega, III ja VI kolmkõla – laulmine, ehitamine ja määramine helistikus või etteantud noodist.
 • V7 pööretega duuris ja mollis – laulmine, ehitamine ja määramine helistikus.
 • VII7 ja >VII7 pööretega duuris ja >VII7 pööretega mollis, lahendustega I ja läbi V7 vastava pöörde I – laulmine, ehitamine ja määramine helistikus.
 • II7 põhikujus duuris ja mollis, lahendustega V ja läbi V7 vastava pöörde I – laulmine, ehitamine ja määramine helistikus.
 •  Diktaat.
 • Erinevate septakordide (väike mažoorne septakord, vähendatud septakord, poolvähendatud septakord, väike minoorne septakord, suur mažoorne septakord) määramine kuulmise põhjal (helistikuväliselt).
 • Akordijärgnevus: määratavateks akordideks duuris/mollis on põhikolmkõlad pööretega, III ja VI kolmkõla, V7 pööretega, II7 põhikujus, >VII7 pööretega; lisaks duuris VII7 pööretega.
 • Harjutuse laulmine.
 • Rütmiharjutuse koputamine.
  Vaata: NÄIDISTEST 9. klassi astujale

Sisseastumisnõuded gümnaasiumisse astujaile:

 • Kuni seitsme võtmemärgiga helistikud, nende laulmine, ehitamine ja määramine (viiuli- ja bassivõtmes).
 • Intervallid: suured, väikesed ja puhtad (määramine, ehitamine, laulmine)
 • Akordid: põhikolmkõlad (I, IV, V) pööretega, kõrvalkolmkõlad (II, II6, III, VI), V7 antud helistikus, mažoor- ja minoorkolmkõla pööretega antud noodist ↑↓
 • Funktsiooniharjutus
 • Astmediktaat (numbritega)
 • 2 erineva raskusega meloodiadiktaati.
 • Harjutuse laulmine.
Vaata: NÄIDISTEST gümnaasiumisse astujale
Vaata: NÄIDIS: Noodist laulmine gümnaasiumisse astujale
Vaata: NÄIDISTESTI VASTUSED gümnaasiumisse astujale
Kuula: NÄIDISTESTI helifailid gümnaasiumile